GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 29. rujna 2020.

Godina VII – broj 13.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (″Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2020. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

u k.o. Rijeka

 

 

Članak 1.

            U Odluci o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rijeka (KLASA: 021-05/20-01/61; URBROJ: 2170-01-16-00-20-2) od 14. srpnja 2020. godine, u članku 1. riječi: ″k.č.br. 1688/3 površine 18 m2“, zamjenjuju se riječima: ″k.č.br. 1688/2 površine 18 m2“.

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 021-05/20-01/93

URBROJ: 2170-01-16-00-20-2

Rijeka, 24. rujna 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

Andrej Poropat, v.r.