GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 29. rujna 2020.

Godina VII – broj 13.Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o ustanovama (″Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99-ispr., 35/08 i 127/19), članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2020. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na

Odluku o promjeni djelatnosti Doma mladih

 

Članak 1.

 

            Daje se prethodna suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti Doma mladih, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Doma mladih na sjednici održanoj 15. rujna 2020. godine.

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 021-05/20-01/78

URBROJ: 2170-01-16-00-20-4

Rijeka, 24. rujna 2020.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Andrej Poropat, v.r.