GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 29. rujna 2020.

Godina VII – broj 13.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19 i 11/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2020. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o davanju naknadne suglasnosti na Izmjene

Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar

Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu

 

 

I.

 

            Daje se naknadna suglasnost na Izmjene Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu, koje je donio Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” na sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine.

 

II.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/20-01/79

URBROJ: 2170-01-16-00-20-2

Rijeka, 24. rujna 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

Andrej Poropat, v.r.