GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 29. rujna 2020.

Godina VII – broj 13.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20), a u svezi s Proračunom Grada Rijeke za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19 i 11/20), Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. rujna 2020. godine, donio je

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA

prijma u službu u Grad Rijeku za 2020. godinu

 

I.

 

U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/20), tablica iz točke II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se kako slijedi:

  • u redu pod rbr. 4., u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.a. te u stupcu 7. ″Ukupno planiranih popuna“ broj “0” zamjenjuje se brojem “2”;
  • u redu “Ukupno”, stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u podstupcu 5.a. broj “16“ zamjenjuje se brojem “18”, a u stupcu 7. ″Ukupno planiranih popuna″ broj “21” zamjenjuje se brojem”23″.

 

II.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/20-04/84-66

URBROJ: 2170/01-15-00-20-1

Rijeka, 8. rujna 2020.

 

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.