GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 29. rujna 2020.

Godina VII – broj 13.Na temelju odredbe članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19 i 11/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2020. godine, donijelo je

 

IZMJENE

Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava

unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi

Grada Rijeke za 2020. godinu

 

Članak 1.

 

Tablični prikaz iz članka 1. stavka 2. Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/20) – u daljnjem tekstu: Detaljni plan raspodjele, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Detaljnog plana raspodjele.

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene Detaljnog plana raspodjele stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/20-01/80

URBROJ: 2170-01-16-00-20-2

Rijeka, 24. rujna 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednik

Gradskog vijeća Andrej Poropat, v.r.

 

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu po aktivnostima i korisnicima (PDF)