GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 29. rujna 2020.

Godina VII – broj 13.            Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 24. rujna 2020. godine, donijelo je

 

Godišnji plan

razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

  

            Slijedom Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2020. godine, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2020. godinu.

            Tijekom 2020. godine potrebno je:

  1. Izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i podzakonskim aktima u području civilne zaštite, a osobito:

– donijeti plan vježbi civilne zaštite;

– imenovati koordinatore na lokacijama;

  1. Nastaviti s upućivanjem javnih poziva građanima na dragovoljno uključivanje u postrojbu civilne zaštite grada Rijeke;
  2. Donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća u skladu sa Smjernicama za izradu procjena od velikih nesreća za područje Primorsko – goranske županije;
  3. Donijeti Plan djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke;
  4. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke i tima za spašavanje iz ruševina;
  5. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke i tima za logistiku;
  1. Nastaviti s procesom dostavljanja izvoda iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke i Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke te potpisivanja Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća s navedenim pravnim osobama;
  1. Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u dosadašnjim iznosima pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost (Pilotski klubKrila Kvarnera“);
  2. Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;
  3. Sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.

 

KLASA: 021-05/20-01/92

URBROJ: 2170-01-16-00-20-2

Rijeka, 24. rujna 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

Andrej Poropat, v.r.

 

 

FINANCIJSKI UČINCI GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Red.

broj

 

OPIS POZICIJE

PLANIRANO

2020.

2021.

2022.

1.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

1. 1.

Stožer civilne zaštite

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Opremanje Stožera osobnom opremom

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Opremanje Stožera skupnom opremom

0,00

0,00

0,00

1.2.

Postrojbe civilne zaštite

105.000,00

100.000,00

100.000,00

1.2.1.

Osposobljavanje, vježbe civilne zaštite

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.2.2.

Naknade pripadnicima za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite

35.000,00

35.000,00

35.000,00

1.2.3.

Opremanje postrojbi CZ osobnom opremom

9.000,00

15.000,00

15.000,00

1.2.4.

Opremanje postrojbi CZ skupnom opremom

51.000,00

40.000,00

40.000,00

1.2.5.

Povjerenici civilne zaštite (osposobljavanje)

0,00

0,00

0,00

 

UKUPNO

105.000,00

100.000,00

100.000,00

2.

VATROGASTVO

2.1.

Javna vatrogasna postrojba

6.323.300,00

6.430.800,00

6.538.800,00

2.1.1.

Financiranje Javne vatrogasne postrojbe iz Proračuna Grada Rijeke

6.323.300,00

6.430.800,00

6.538.800,00

2.2.

Gradska Vatrogasna zajednica

3.752.000,00

3.752.000,00

3.752.000,00

 

UKUPNO

10.075.300,00

10.182.800,00

10.290.800,00

3.

SKLONIŠTA

3.1.

Tekuće održavanje

35.000,00

40.000,00

40.000,00

3.1.1.

Troškovi električne energije

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.1.2.

Tekuće održavanje (popravci brava, nova vrata, servisiranje protuudarnih vrata)

15.000,00

20.000,00

20.000,00

 

UKUPNO

35.000,00

40.000,00

40.000,00

4.

UDRUGE GRAĐANA KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

4.1.

Udruge građana kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost

200.000,00

200.000,00

200.000,00

4.1.1.

HGSS – Stanica Rijeka1

200.000,00

200.000,00

200.000,00

4.2.

Ostale udruge građana koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite

80.000,00

60.000,00

60.000,00

4.2.1.

Aeroklub klub Krila Kvarnera

80.000,00

60.000,00

60.000,00

4.2.2.

Savez izviđača Rijeka2

0,00

0,00

0,00

4.2.3.

Radio mreža za opasnost3

0,00

0,00

0,00

 

UKUPNO

280.000,00

260.000,00

260.000,00

5.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ

DJELATNOSTI:

 

Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, komunalna i trgovačka društva za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za civilnu zaštitu.

5.1.

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka4

0,00

0,00

0,00

UKUPNO

0,00

0,00

0,00

 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

11.606.900,00

11.420.000,00

11.519.000,00

  

1) HGSS Stanica Rijeka – koristi bez naknade sklonište osnovne zaštite Grada Rijeke čija bi vrijednost zakupa iznosila 38.218,50 kn godišnje.

2) Savez izviđača Rijeka – koristi bez naknade sklonište osnovne zaštite Grada Rijeke čija bi vrijednost zakupa iznosila 19.712,70 kn godišnje. U prijašnjim je godinama od strane Grada Rijeke nabavljana oprema (šatori, kamp-ležajevii) ukupne vrijednosti 46.485,06 kn koja je dana na korištenje Savezu izviđača Rijeka i koja je s vremenom amortizirana.

3) Radio mreža za opasnost – za potrebe potpornog komunikacijskog centra omogućeno je korištenje prostora Grada Rijeke bez naknade te je nabavljena radio-oprema vrijednosti 32.837,28 kn koju koristi Radio mreža za opasnost.

4) Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka se u svrhu zaštite i spašavanja u 2019. godini financiralo s proračunskih pozicija Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u iznosu od 74.000,00 kuna, a koristilo je bez naknade i dva skloništa osnovne zaštite čija bi vrijednost zakupa iznosila 28.563,30 kn godišnje.