KD AUTOTROLEJ d.o.o. / Datum tiskanog izdanja: Petak, 28. kolovoza 2020.

Godina VII - broj 12.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18) direktor Komunalnog društva AUTOTROLEJ društva s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 30. rujna 2019. godine, donio je

 

 

 

OPĆE UVJETE
isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju uvjeti isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika prijevoza te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučenog prijevoza.

Komunalno društvo AUTOTROLEJ društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika, Rijeka, Školjić 15, OIB: 19081493664 (u daljnjem tekstu: KD Autotrolej d.o.o.) prijevoz isporučuje na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: jedinice lokalne samouprave).

 

 

Članak 2.

 

Bitni pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta jesu:

– komunalni linijski prijevoz putnika (u daljnjem tekstu: prijevoz) je javni cestovni   prijevoz putnika na linijama unutar zona koje se utvrđuju sukladno članku 5. stavku 1. ovih Općih uvjeta, a uključuje prijevoz putnika i njihovih osobnih stvari odgovarajućim autobusima (u daljnjem tekstu: vozilo), na određenim relacijama, po unaprijed utvrđenom voznom redu i uz unaprijed utvrđenu i objavljenu cijenu usluge,

– linija javnog prijevoza je relacija ili skup relacija odvijanja prijevoza od početnog do završnog stajališta,

– isporučitelj prijevoza na području jedinica lokalne samouprave je KD Autotrolej d.o.o.,

– korisnik prijevoza je osoba koja s KD Autotrolej d.o.o. ugovara korištenje prijevoza kupnjom odgovarajuće putne karte ili je ostvarila pravo na besplatno ili subvencionirano korištenje prijevoza sukladno općim aktima jedinica lokalne samouprave i aktu KD Autotrolej d.o.o. iz članka 24. ovih Općih uvjeta,

– valjana putna karta je karta iz koje je vidljivo da je prijevoz plaćen za zonu i razdoblje u kojima se prijevoz koristi,

– isprava o pravu na prijevoz je isprava kojom se dokazuje pravo korištenja prijevoza bez naknade, sve u suglasju s aktom KD Autotrolej d.o.o. iz članka 24. ovih Općih uvjeta,

– putnik je osoba koja se nalazi u vozilu,

– ovlaštena osoba je vozač vozila i kontrolor, koji prilikom obavljanja službe moraju imati istaknutu posebnu oznaku.

 

 

 II. UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA PRIJEVOZA

 

 

Članak 3.

 

KD Autotrolej d.o.o. prijevoz isporučuje sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, propisima o prijevozu u cestovnom prometu, općim aktima jedinica lokalne samouprave, ugovorima sklopljenim između jedinica lokalne samouprave i KD Autotrolej d.o.o. i ovim Općim uvjetima.

 

Članak 4.

 

Za isporuku prijevoza KD Autotrolej d.o.o. mora raspolagati sa:

– odgovarajućim vozilima za prijevoz putnika,

– stajalištima javnog prometa (u daljnjem tekstu: stajalište), okretištima te građevinama odnosno prostorima za prihvat i opremanje vozila i putnika,

– izgrađenim i označenim javno prometnim površinama određenim za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika (u daljnjem tekstu: terminal),

– odgovarajuće osposobljenim radnicima,

– građevinama ili prostorima za smještaj i održavanje vozila kad ista nisu u prometu (u daljnjem tekstu: garaža),

– opremom, priborom i alatom za osnovno održavanje vozila.

 

 

Članak 5.

 

Prijevoz se obavlja na linijama unutar zona koje utvrđuje Skupština KD Autotrolej d.o.o.

Svaka linija mora imati vozni red koji utvrđuje Uprava KD Autotrolej d.o.o. uz suglasnost jedinica lokalne samouprave.

Zone i linije se objavljuju na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama KD Autotrolej d.o.o., www.autotrolej.hr.

Vozni red mora sadržavati:

– naziv KD Autotrolej d.o.o.,

– naziv i broj linije,

– naziv i redoslijed stajališta sa vremenom prolaska vozila,

– režim rada linije (radni dan, subota, nedjelja, blagdan i neradni dan),

– vrijeme polaska i dolaska na početno – završna stajališta,

– datum početka važenja voznog reda.

Vozni red se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama KD Autotrolej d.o.o., www.autotrolej.hr.

Nadležno upravno tijelo za promet jedinice lokalne samouprave evidentira utvrđene linije i sve promjene na njima.

 

Članak 6.

 

Stajalište je izgrađena i označena prometna površina određena za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

Lokaciju stajališta uvjetuju prometne potrebe koje ovise o tijekovima pješačkog prometa i lokalnim prilikama na terenu te tehničkim elementima ceste i sigurnosti prometa na njoj.

Stajalište mora biti obilježeno i uređeno na način utvrđen podzakonskim aktom kojim se uređuju autobusna stajališta, općim aktima jedinica lokalne samouprave i ugovorima sklopljenim između jedinica lokalne samouprave i KD Autotrolej d.o.o., kako bi se putnicima omogućio siguran i nesmetan ulazak i izlazak iz vozila.

Ulazak putnika u vozilo i izlazak putnika iz vozila dozvoljen je samo na stajalištu dok vozilo stoji, osim u slučaju većih zastoja u prometu.

Prije polaska vozila sa stajališta i u tijeku vožnje, sva vrata na vozilu moraju biti zatvorena.

 

Članak 7.

 

Okretište je stajalište koje je početno – završna točka jedne ili više linija.

Okretište je prostor na površini javne namjene namijenjen za okretanje vozila, ulazak i izlazak putnika i korekciju voznog reda te mora biti opremljeno tablom”okretište” i, u pravilu, javnim zahodom za vozača koji gradi i održava jedinica lokalne samouprave na čijem se području okretište nalazi.

 

Članak 8.

 

Terminal mora biti opremljen dovoljnim brojem perona s istaknutim brojem i nazivom linije, čekaonicom, informativnim punktom (vozni red, mreža linija, tarifni sustav i sustav naplate karata), prodajom karata, sanitarnim čvorom za prometno osoblje ili javnim zahodom, predmetima za prikupljanje otpada te prostorijom za operativno prometno osoblje.

Čekaonicu postavlja i održava jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi terminal.

 

 

 

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE KD AUTOTROLEJ d.o.o. I KORISNIKA PRIJEVOZA

 

 

Članak 9.

 

KD Autotrolej d.o.o. se obvezuje izvršiti prijevoz za korisnike prijevoza sukladno propisima i pravilima struke.

 

 

Članak 10.

 

Kupnjom papirnate putne karte, kupnjom prava za upis na beskontaktnu personaliziranu karticu i kupnjom digitalne putne karte od strane fizičke osobe te kupnjom prava za upis na beskontaktnu personaliziranu karticu za radnika od strane poslodavca, sklapa se ugovor o isporuci prijevoza s KD Autotrolej d.o.o.

Sklapanjem ugovora iz stavka 1. ovoga članka, korisnik prijevoza prihvaća odredbe ugovora o isporuci prijevoza utvrđene ovim Općim uvjetima.

 

 

Članak 11.

 

Vozilo kojim se obavlja prijevoz mora ispunjavati tehničke i druge uvjete sukladno propisima, mora biti uredno obojano, sa skraćenim nazivom KD Autotrolej d.o.o., a može imati i zaštitni znak KD Autotrolej d.o.o.

Vozilo mora, prije upućivanja u dnevni promet, biti očišćeno i prozračeno.

Vozilo može biti oslikano promidžbenim porukama.

Promidžbene poruke i drugi natpisi koji nemaju sadržaj poruke o prijevozu, ne smiju se nalaziti na mjestima na kojima zaklanjaju vidik u vozilu ili prekrivaju propisane oznake i obavijesti o prijevozu.

Promidžbene poruke svojim sadržajem ne smiju vrijeđati javni moral.

Smjer kretanja vozila mora biti obilježen brojem linije, nazivom početnog, najmanje jednog prolaznog i završnog stajališta na liniji.

Vozilo mora imati na prednjoj i na desnoj bočnoj strani oznaku cilja vožnje odnosno relacije kretanja te broja linije, a na stražnjoj strani oznaku broja linije ako je opremljeno predočnikom (displejem).

Oznake iz stavka 7. ovoga članka mogu biti izvedene u obliku relacijskih tabli ili predočnika (displeja).

 

 

Članak 12.

Kada se vozilom ne obavlja prijevoz, u donjem desnom dijelu vjetrobranskog stakla ili na predočniku (displeju), mora se postaviti odgovarajuća oznaka (garaža, povremeni prijevoz).

Odgovarajuća oznaka mora na isti način biti postavljena i kada vozilo obavlja prijevoz na privremeno izmijenjenoj liniji, mijenja smjer, skraćuje put ili se upućuje u garažu.

 

Članak 13.

 

Ulaz i izlaz iz vozila mora biti jasno i vidljivo označen s vanjske i unutarnje strane vozila.

KD Autotrolej d.o.o. dužan je u vozilu označiti mjesto za trudnice i osobe s invaliditetom.

 

Članak 14.

 

Oblik, boja i veličina brojeva i slova, grafičkih simbola i tekstualnih prikaza u i na vozilu, stajalištu, okretištu i terminalu moraju biti izvedeni na način da su vidljivi i razumljivi korisniku prijevoza i putniku.

Znakovi, obavijesti i natpisi na vozilu moraju biti na hrvatskom jeziku, a mogu biti i na drugim stranim jezicima te mogu biti označeni i prepoznatljivim simbolima s vanjske i unutarnje površine vozila.

 

Članak 15.

Putnik u vozilu smije zauzeti samo jedno sjedeće mjesto.

Prilikom ulaska u vozilo, izlaska iz vozila i zauzimanja mjesta za sjedenje prednost imaju osobe s invaliditetom, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe.

Vozilom se ne smije prevoziti osoba koja bi svojim ponašanjem, osobnim stvarima, opremom i predmetima koje unosi u vozilo mogla ugroziti sigurnost putnika, osoba koja je vidno pod utjecajem alkohola, osoba koja ne može ili ne želi platiti uslugu prijevoza, nemoćna osoba bez pratnje te osoba mlađa od šest godina bez pratnje odrasle osobe.

Slijepoj i slabovidnoj osobi dozvoljeno je uvođenje u vozilo specijalno dresiranog psa vodiča s brnjicom.

Vozilom se ne smije prevoziti životinja, izuzev kućnog ljubimca u odgovarajućem spremniku i pasa u slučaju iz stavaka 4. i 6. ovoga članka.

Nedjeljom, blagdanom i neradnim danom u vremenu od 5,00 do 7,00 sati i od 20,00 do 21,00 sati dozvoljeno je u vozilo uvoditi jednog psa s veterinarsko – zdravstvenom svjedodžbom (knjižicom cijepljena). Pas mora imati brnjicu i vlasnik ga mora držati na kratkoj uzici.

Putnik koji je uveo kućnog ljubimca u vozilo odgovoran je za njegovo ponašanje i sam je dužan nadoknaditi štetu koju kućni ljubimac nanese ostalim putnicima, vozaču i kontroloru ili onečisti vozilo u tolikoj mjeri da se vozilo mora povući u garažu na čišćenje.

Zabranjen je prijevoz opasnih pasa određenih posebnim propisima.

Putnik je obvezan na vrijeme pripremiti se za izlazak iz vozila.

Na zahtjev kontrolora, putnik je tijekom korištenja prijevoza dužan pokazati putnu kartu, odnosno ispravu o pravu na prijevoz, radi kontrole.

 

 

Članak 16.

 

Putniku nije dozvoljeno:

– koristiti prijevoz bez putne karte ili s nevaljanom putnom kartom, odnosno bez isprave o pravu na prijevoz,

– ometati naplatu i kontrolu putnih karata,

– unositi u vozilo predmete koji mogu ugroziti život, povrijediti, oštetiti ili uprljati vozilo (oštre, lomljive, prljave ili masne predmete, vreće s PET ambalažom i slično), kao ni sve druge predmete veće težine i dimenzija koje svojim dimenzijama i svojstvima ugrožavaju sigurnost putnika i ovlaštenih osoba (predmete većeg volumena kao što su veći kućanski aparati, velike košare, bicikli i sl),

– unositi u vozilo vatreno oružje, eksplozivne, lako zapaljive predmete i tekućine,

– uznemiravati druge putnike i ovlaštene osobe u obavljanju službe,

– bacati otpatke, prljati i oštećivati vozilo i njegove oznake,

– konzumirati hranu, alkohol i pušiti u vozilu,

– zadržavati se u vozilu na način kojim se ometa naplata putne karte, ulazak odnosno izlazak iz vozila, onemogućava ili otežava smještaj putnika u vozilo,

– ulaziti na vrata predviđena za izlazak i izlaziti na vrata predviđena za ulazak putnika,

– onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata, kao i nasilno otvarati vrata,

– ulaziti ili izlaziti iz vozila u pokretu, hvatati se ili voziti s vanjske strane vozila,

– ulaziti u vozilo kada vozač ili kontrolor objavi da je vozilo popunjeno i da ne može primiti putnika na prijevoz,

– ulaziti u vozilo neodjeven ili u odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge putnike, vozača, kontrolora ili vozilo.

Vozač, odnosno kontrolor dužni su opomenuti putnika koji postupa protivno stavku 1. ovoga članka, a ukoliko i unatoč opomeni putnik izvrši koju od navedenih radnji, naložit će putniku da napusti vozilo.

Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, pripadnicima policije i hrvatske vojske kada su na službenom zadatku dozvoljeno je nošenje osobnog naoružanja na način utvrđen posebnim propisima.

 

 

Članak 17.

 

Vozač i kontrolor moraju za vrijeme obavljanja službe nositi službenu odjeću.

Vozač i kontrolor dužni su za vrijeme službe imati korektan odnos s putnicima i korisnicima prijevoza.

Vozač i kontrolor za vrijeme vožnje ne smiju konzumirati alkohol, pušiti, jesti i razgovarati s putnicima, osim ukoliko taj razgovor nije u svezi obavljanja službe.

 

 

IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA PRIJEVOZA

 

 

Članak 18.

 

Za prijevoz se koriste sljedeće putne karte:

– jednokratna papirnata putna karta koju prodaje vozač u vozilu,

– papirnata putna karta za dva poništavanja te dnevna i tjedna karta koje se prodaju izvan vozila u maloprodajnom objektu i na prodajnom mjestu KD Autotrolej d.o.o.,

– beskontaktna personalizirana kartica koja se prodaje na prodajnom mjestu KD Autotrolej d.o.o. i kod ugovornih partnera, i to: RCC Torpedo kartica na koju može biti upisano mjesečno, višemjesečno ili godišnje pravo za korištenje prijevoza, DC RCC prepaid kartica na koju može biti upisano mjesečno, višemjesečno ili godišnje pravo za korištenje prijevoza i/ili uplaćena novčana vrijednost (elektronički novčanik) i DC RCC kreditna kartica / DC RCC companion kartica na koju može biti upisano mjesečno, višemjesečno ili godišnje pravo za korištenje prijevoza,

– digitalna putna karta u vidu elektroničke potvrde o pravu za korištenje prijevoza koja se kupuje putem mobilne aplikacije na odgovarajućem mobilnom telefonu.

Osim putnih karata iz stavka 1. ovoga članka, za prijevoz bez naknade koristi se isprava o pravu na prijevoz, sve u suglasju s aktom KD Autotrolej d.o.o. iz članka 24. ovih Općih uvjeta.

Uvjeti i način korištenja putnih karata iz stavka 1. ovoga članka te isprave iz stavka 2. ovoga članka utvrđeni su aktom KD Autotrolej d.o.o. iz članka 24. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 19.

 

Na području isporuke prijevoza iz članka 1. stavka 2. ovih Općih uvjeta primjenjuje se zonski tarifni sustav i dvojaki sustav naplate putnih karata – poluautomatski i elektronički sustav naplate putnih karata, sukladno aktu KD Autotrolej d.o.o. iz članka 24. ovih Općih uvjeta.

Poluautomatski sustav naplate razumijeva kupnju i preuzimanje pojedinačne papirnate putne karte kupljene u vozilu, kupnju i poništavanje papirnate putne karte za dva poništavanja te dnevne i tjedne karte kupljene izvan vozila.

Elektronički sustav naplate razumijeva kupnju i preuzimanje beskontaktne kartice na koju se može upisati pretplatničko pravo ili se njome može izvršiti plaćanje usluge na odgovarajućem uređaju u vozilu (u daljnjem tekstu: validator) te kupnju digitalne putne karte koja se aktivira na validatoru.

 

Članak 20.

 

Prilikom ulaska u vozilo putnik je obvezan vozaču pokazati putnu kartu ili ispravu o pravu na prijevoz, odnosno obvezan je kod vozača platiti prijevoz i preuzeti jednokratnu papirnatu putnu kartu, ranije nabavljenu papirnatu putnu kartu odmah poništiti u uređaju za poništavanje putnih karata odnosno već poništenu valjanu papirnatu putnu kartu pokazati vozaču, a beskontaktnu personaliziranu karticu i digitalnu putnu kartu validirati prislanjanjem kartice na uređaj za registraciju (validator).

Putnu kartu iz članka 18. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovih Općih uvjeta putnik je dužan čuvati do kraja njezinog korištenja neoštećenu.

Putnu kartu iz članka 18. stavka 1. podstavka 3. ovih Općih uvjeta putnik je dužan čuvati do isteka roka njezina važenja.

Valjanom putnom kartom putnik dokazuje pravo na prijevoz i svoja prava u slučaju osobne nezgode za vrijeme prijevoza vozilom KD Autotrolej d.o.o.

  

Članak 21.

 

Mjesečno/višemjesečno/godišnje pravo za korištenje prijevoza, upisano na kartici iz članka 18. stavka 1. podstavka 3. ovih Općih uvjeta, glasi na ime i prezime fizičke osobe i nije prenosivo.

Korisnik prijevoza ima pravo korištenja svih linija i zona koje su elektronički upisane na kartici iz članka 18. stavka 1. podstavka 3. ovih Općih uvjeta.

          

Članak 22.

 

KD Autotrolej d.o.o. nije odgovoran za zastoj, prekid ili poremećaj u prijevozu uvjetovan razlozima koji predstavljaju višu silu, niti za iznos kupljene papirnate putne karte kupljene u vozilu odnosno papirnate putne karte za dva poništavanja.

Korisnik prijevoza koji smatra da mu je nepravilno naplaćen prijevoz iz stavka 1. ovoga članka može KD Autotrolej d.o.o. podnijeti dokumentirani pisani prigovor o kojem se odlučuje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.

KD Autotrolej d.o.o. nije odgovoran za izgubljenu, ukradenu, krivotvorenu ili oštećenu putnu kartu odnosno ispravu o pravu na prijevoz.

 

 

Članak 23.

 

Ukoliko je korisnik prijevoza koji je fizička osoba kupio mjesečno pravo za korištenje prijevoza upisano na kartici iz članka 18. stavka 1. podstavka 3. ovih Općih uvjeta, a nije ga započeo koristiti u mjesecu na koji se to pravo odnosi, na temelju pisanog zahtjeva te uz predočenje kartice na kojoj je pravo za korištenje prijevoza upisano, ostvaruje pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Pravo na povrat uplaćenog iznosa iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti na prodajnom mjestu KD Autotrolej d.o.o., najkasnije do petog dana u mjesecu na koje se pravo za korištenje prijevoza odnosi.

Ukoliko je korisnik usluge koji je fizička osoba kupio višemjesečno/godišnje pravo za korištenje prijevoza upisano na kartici iz članka 18. stavka 1. podstavka 3. ovih Općih uvjeta, a nije započeo s korištenjem istoga, ostvaruje pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Pravo na povrat uplaćenog iznosa iz stavka 3. ovoga članka može se ostvariti na prodajnom mjestu KD Autotrolej d.o.o., u roku od pet radnih dana od dana kupnje višemjesečnog/godišnjeg prava.

U slučaju da je poslodavac za svog radnika kupio godišnje pravo za korištenje prijevoza upisano na kartici iz članka 18. stavka 1. podstavka 3. ovih Općih uvjeta, a tijekom trajanja upisanog prava došlo je do nastupa objektivnih okolnosti kod radnika uslijed kojih se pravo za korištenje prijevoza prestalo koristiti, KD Autotrolej d.o.o., na temelju pisanog obrazloženog zahtjeva poslodavca, može odobriti povrat uplaćenog iznosa koji se odnosi na razdoblje od dana podnošenja zahtjeva do dana isteka važenja prava za korištenje prijevoza. Ako je zahtjev za povrat uplaćenog iznosa podnesen najkasnije do petog dana u tekućem mjesecu, povrat će se izvršiti i za taj mjesec.

 

 

Članak 24.

 

Aktom KD Autotrolej d.o.o. kojim se određuje način pružanja komunalne usluge detaljnije se uređuje zonski tarifni sustav područja na kojem KD Autotrolej d.o.o. obavlja prijevoz, sustav naplate prijevoza, vrste i uvjeti korištenja putnih karata i isprava o pravu na prijevoz, postupak naplate prijevoza putnicima koje se zateknu u vozilu bez valjane putne karte, način i uvjeti postupanja sa nevaljanim putnim kartama te uvjeti prijevoza stvari i životinja.

Akt iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama KD Autotrolej d.o.o., www.autotrolej.hr.

 

 

Članak 25.

 

Cijene prijevoza utvrđene su Cjenikom koji donosi Uprava KD Autotrolej d.o.o., uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, odnosno općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave.

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama KD Autotrolej d.o.o., www.autotrolej.hr.

 

 

Članak 26.

 

Sukladno Cjeniku iz članka 25. ovih Općih uvjeta, KD Autotrolej d.o.o za ugovoreni prijevoz korisniku prijevoza obračunava cijenu te ispostavlja račun koji sadrži rok dospijeća i način plaćanja prijevoza.

 

 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 27.

 

Akt iz članka 24. ovih Općih uvjeta uskladit će se sa odredbama ovih Općih uvjeta u roku od 60 dana od dana njihovog stupanja na snagu.

 

 

Članak 28.

 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u službenim glasilima i na mrežnim stranicama jedinica lokalne samouprave te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama KD Autotrolej d.o.o., www.autotrolej.hr.

 

 

Članak 29.

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

                                                                                                                                                                                 Direktor

                                                                                                                                                             Alberto Kontuš, dipl.oec., v.r.