GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 28. kolovoza 2020.

Godina VII - broj 12.Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj 125/19), članka 24. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20), Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. srpnja 2020. godine, donio je sljedeću

 

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke na vrijeme od pet godina imenuje se HINKO MANCE.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/80-64
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 28. srpnja 2020.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.