GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 14. srpnja 2020. godine donijelo je

 

 

 

 

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19 – u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

 

 *Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu
i projekcija za 2021. i 2022. godinu nalaze se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/20-01/48
URBROJ: 2170-01-16-00-20-3
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu