GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci
rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu

 

 

 

I. OCJENA STANJA

 

U gradu Rijeci se u pedagoškoj 2019./2020. godini programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode u tri dječja vrtića kojih je osnivač Grad Rijeka i deset dječjih vrtića drugih osnivača. Svi programi ostvaruju se na 46 lokacija za 3.649 djece rane i predškolske dobi u 211 odgojnih skupina.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke, za koji se pretežito sredstva osiguravaju u proračunu Grada Rijeke, obuhvaćeni su programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, a sve prema razvojnim ciklusima iz Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

 

1. Dječji vrtići čiji je osnivač Grad Rijeka

Dječji vrtići čiji je osnivač Grad Rijeka su:

– Dječji vrtić Rijeka,

– Dječji vrtić More i

– Dječji vrtić Sušak.

 

U redovitom cjelodnevnom programu (10-satnom programu) u pedagoškoj 2019./2020. godini, u mjesecu rujnu 2019. godine, upisano je 3.203 djece u 180 odgojnih skupina, od čega je 53 jasličkih odgojnih skupina i 127 vrtićkih odgojnih skupina.

Ovi gradski vrtići – javne predškolske ustanove osnovni su nositelji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za 2020./2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

 

Dječji vrtić Rijeka

Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz četiri centra predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: CPO), odnosno kroz 21 podcentar predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: PPO) te u KBC-u Rijeka, lokalitet Kantrida, u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi.

U Dječjem vrtiću Rijeka upisano je 2.185 djece u 121 odgojne skupine (36 jasličkih i 85 vrtićkih).

Programi odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi koji se ostvaruju u ovom vrtiću su sljedeći:

 • redoviti program koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima provodi se u svim CPO-a, a odvija se kao:

– cjelodnevni 10-satni program za djecu od šest do navršenih 12 mjeseci, u jednoj odgojnoj skupini (PPO Turnić),

– cjelodnevni 10-satni program za djecu od jedne do tri godine starosti, u 35 skupina (PPO: Potok, Podmurvice, Mlaka, Zvonimir Cviić, Drenova, Maestral, Belveder, Rastočine, Zamet, Srdoči, Krijesnica, Mirta, Mavrica, Krnjevo, Turnić, Gardelin i Radost),

– cjelodnevni 10-satni program za djecu od treće godine do polaska u osnovnu školu, u 85 skupina, u svim PPO-a (21 PPO),

– cjelodnevni 10-satni program za djecu jasličke i vrtićke dobi – rad u smjenama, u pet odgojnih skupina (PPO Potok),

– poludnevni 6-satni program za djecu u Klinici za pedijatriju KBC-a na lokalitetu Kantrida.

Ovaj program je organiziran kao poludnevni odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi koja zbog liječenja borave u bolnici duže vrijeme. Svi troškovi ovog programa financiraju se u potpunosti iz Proračuna Grada Rijeke te je stoga program za sve roditelje besplatan, bez obzira na njihovo prebivalište. Program svake pedagoške godine pohađa prosječno 50 djece i s njima rade dvije odgojiteljice.

U redoviti 10-satni program upisano je oko 30 djece pripadnika romske nacionalne manjine raspoređenih unutar odgojnih skupina svih CPO-a.

 • redoviti 10-satni programi obogaćeni specifičnim sadržajima za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu, i to:

– učenje stranog jezika:

          – ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi (PPO Potok i PPO Krijesnica),

          – ranog učenja talijanskog jezika (PPO Podmurvice).

Ukupno je u jezične programe upisano 77 djece u četiri odgojne skupine.

– obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta (PPO Zamet, PPO Krnjevo, PPO Mavrica i PPO Drenova). Upisano je 270 djece u 12 odgojnih skupina, a provode ga odgojitelji i voditelji programa kinezioloških aktivnosti,

– obogaćen katoličkim vjerskim odgojem (PPO Potok, PPO Rastočine i PPO Gardelin). Upisano je ukupno 54 djece u tri odgojne skupine, a namijenjen je djeci od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu.

 • redoviti 10-satni program na jeziku i pismu nacionalnih manjina – provodi se za pripadnike talijanske nacionalne manjine, i to:

– za djecu od jedne do tri godine starosti (PPO Zvonimir Cviić),

– za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu (PPO Mirta, PPO Gardelin, PPO Zvonimir Cviić, PPO Topolino, PPO Belveder i PPO Gabbiano).

Upisano je ukupno130 djece u sedam odgojnih skupina.

 • programi za djecu s teškoćama u razvoju za djecu rane i predškolske dobi. U odgojne skupine s posebnim programom uključuju se djeca s težim teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema posebnim propisima iz područja socijalne skrbi:

– za djecu s motoričkim oštećenjima (PPO Krnjevo/jedna odgojna skupina),

– za djecu s poremećajima iz spektra autizma (PPO Krnjevo i PPO Maestral/tri odgojne skupine).

Upisano je ukupno 17 djece s težim teškoćama koji su polaznici navedenih posebnih programa, dok je 128 djece integrirano u redovitim odgojnim skupinama.

 • program predškole koji je obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se za 505 djece.
 • kraći programi koji se provode, i to:

– igraonica za poticanje razvoja darovite djece (u PPO u kojima je utvrđena potreba za poticanje darovite djece),

– igraonica za učenje engleskog jezika (PPO Krnjevo, Turnić, Zamet, Srdoči i Drenova).

U Dječjem vrtiću Rijeka zaposleno je 356 radnika. Na stručnim odgojno-obrazovnim poslovima, uz 243 odgojitelja, radi i pet pedagoga, pet psihologa, tri stručna suradnika rehabilitatora, dva voditelja kinezioloških aktivnosti i četiri zdravstvena voditelja, te 94 druga radnika.

 

Dječji vrtić More

Dječji vrtić More djeluje kroz pet PPO-a: Đurđice, Bulevard, Kvarner, Delfin i Vidrice.

U Dječjem vrtiću More upisano je 492 djece u 29 odgojnih skupina (9 jasličkih i 20 vrtićkih).

Programi odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi koji se ostvaruje u ovom vrtiću su sljedeći:

 • redoviti program koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima provodi se u svim PPO-a, a odvija se kao:

– cjelodnevni 10-satni program za djecu od jedne do tri godine starosti u devet odgojnih skupina (PPO, Kvarner, PPO Vidrice i PPO Đurđice),

– cjelodnevni 10-satni program za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu u 20 odgojnih skupina (PPO Kvarner, PPO Vidrice, PPO Delfin, PPO Bulevard i PPO Đurđice).

U redoviti 10-satni program upisano je četvero djece pripadnika romske nacionalne manjine raspoređene unutar odgojnih skupina CPO-a.

 • redoviti 10-satni programi obogaćeni specifičnim sadržajima za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu, i to:

– učenje stranog jezika:

          – ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi (PPO Kvarner).

Ukupno je u jezične programe upisano 21 dijete u jednoj odgojnoj skupini.

– obogaćenog elementima waldorfske pedagogije za djecu od tri godine života (PPO Bulevard).

Ukupno je u program upisano 44 djece u dvije odgojne skupine.

– obogaćenog elementima sporta Igrom do sporta za djecu od tri godine života (PPO Đurđice ).

Ukupno je u program upisano 46 djece u dvije odgojne skupine, a provode ga odgojitelji i voditelj programa kinezioloških aktivnosti.

 • programi za djecu s teškoćama u razvoju za djecu rane i predškolske dobi. U odgojne skupine s posebnim programom uključuju se djeca s težim teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema posebnim propisima iz područja socijalne skrbi:

– za djecu s motoričkim oštećenjima (PPO Kvarner /jedno dijete u redovitoj skupini),

– za djecu s poremećajima iz spektra autizma (PPO Kvarner / četvero djece u jednoj posebnoj skupini i jedno dijete u redovitoj odgojnoj skupini)

– za djecu s višestrukim teškoćama integriranu u redovitim odgojnim skupinama (PPO Delfin / jedno dijete)

– za djecu sa zdravstvenim teškoćama (PPO Kvarner, PPO Vidrice i PPO Bulevard /troje djece integrirane u redovitim odgojnim skupinama)

– za djecu s poremećajem govorno glasovne komunikacije ( PPO Kvarner, PPO Delfin i PPO Vidrice / devet djece integrirane u redovitim odgojnim skupinama)

– za djecu s poremećajem u ponašanju (PPO Delfin /jedno dijete integrirano u redovitoj odgojno skupini)

Ukupno je upisano četvero djece s poremećajima iz spektra autizma koji su polaznici posebnog programa, dok je 16 djece s gore navedenim poremećajima integrirano u redovitim odgojnim skupinama.

 • program predškole koji je obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se za 96 djece.

U Dječjem vrtiću More zaposleno je 78 radnika. Na stručnim odgojno-obrazovnim poslovima, uz 57 odgojitelja, radi i jedan pedagog, jedan psiholog, jedan defektolog, jedan stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (defektolog), jedan zdravstveni voditelj te 16 drugih radnika.

 

Dječji vrtić Sušak

Dječji vrtić Sušak djeluje kroz pet PPO-a: Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko i Pčelice.

U Dječjem vrtiću Sušak upisano je 526 djece u 30 odgojnih skupina (8 jasličkih i 22 vrtićkih).

Programi odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi koji se ostvaruju u ovom vrtiću su sljedeći:

 • redoviti program koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima provodi se u svim PPO-a, a odvija se kao:

– cjelodnevni 10-satni program za djecu od jedne do tri godine starosti, u 8 odgojnih skupina (PPO Vežica, PPO Galeb, PPO Morčić i PPO Veseljko),

– cjelodnevni 10-satni program za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu u 22 odgojne skupine (PPO Vežica, PPO Galeb, PPO Morčić, PPO Pčelice i PPO Veseljko).

 • redoviti 10-satni programi obogaćeni specifičnim sadržajima za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu, i to:

– učenje stranog jezika:

          – ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi u dvije odgojne skupine (PPO Morčić i PPO Vežica),

          – ranog učenja talijanskog jezika za djecu predškolske dobi u jednoj odgojnoj skupini (PPO Morčić).

Ukupno je u jezične programe upisano 65 djece u tri odgojne skupine.

– obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta (PPO Galeb i PPO Morčić).

Upisano je 62 djece u tri odgojne skupine.

 • programi za djecu s teškoćama u razvoju za djecu rane i predškolske dobi. U odgojne skupine s posebnim programom uključuju se djeca s težim teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema posebnim propisima iz područja socijalne skrbi:

– za djecu sa smanjenim intelektualnim sposobnostima (PPO Veseljko /pet djece u jednoj posebnoj odgojnoj skupini )

– za djecu sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima (PPO Pčelice dvoje djece integrirane u redovitim odgojnim skupinama)

– za djecu s višestrukim teškoćama integriranu u redovitim odgojnim skupinama (PPO Veseljko / jedno dijete)

– za djecu s motoričkim oštećenjima i zdravstvenim teškoćama (PPO Vežica / dvoje djece integrirane u redovitoj odgojnoj skupini).

Ukupno je upisano 10 djece s teškoćama u razvoju i to pet djece s poremećajima iz spektra autizma koji su polaznici posebnog programa, dok je pet djece s gore navedenim poremećajima integrirano u redovitim odgojnim skupinama.

 • program predškole koji je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se za 145 djece.

U Dječjem vrtiću Sušak zaposleno je 88 radnika. Na stručnim odgojno-obrazovnim poslovima, uz 61 odgojitelja, radi i jedan pedagog, jedan psiholog, jedan stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (defektolog), jedan zdravstveni voditelj, jedan voditelj kinezioloških aktivnosti, te 22 druga radnika.

U sva tri dječja vrtića kojih je Grad Rijeka osnivač, upisana su i djeca koja zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija te se sredstva za njihov boravak osiguravaju u Proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17, 9/18 i 6/20), kojom je utvrđeno pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka. Broj ove djece se mijenja iz mjeseca u mjesec, a roditelji-korisnici usluga oslobođeni su plaćanja boravka  od 30% do 100%, ovisno o zadovoljenom kriteriju. Na isti način subvencioniraju se roditelji i u dječjim vrtićima drugih osnivača. Pravo na djelomično ili potpuno podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima (u iznosu mjesečne cijene za usluge redovitog programa predškolskog odgoja dječjih vrtića kojih je Grad osnivač) na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, mogu ostvariti roditelji, skrbnici ili udomitelji s prebivalištem ili stalnim boravkom na području grada Rijeke, čija su djeca polaznici jaslica ili vrtića na području grada i okolice. Navedeni troškovi podmiruju se u cijelosti za djecu iz kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade (državna novčana pomoć), kućanstava čiji su ukupni prihodi niži od gradskih cenzusa minimalnih prihoda za određeni broj članova kućanstva, djecu iz jednoroditeljskih kućanstava čiji su ukupni mjesečni prihodi niži od gradskih cenzusa minimalnih prihoda uvećanih za 20%, zatim za djecu koja su korisnici prava na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu ili socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije, udomljenu djecu, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida i djecu civilnih invalida iz Domovinskog rata.  Korisnicima dječjeg doplatka, Grad Rijeka podmiruje 30% troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima. Grad Rijeka je za 873 djece koji su korisnici gore navedenih socijalnih mjera Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u 2019. godini osigurao 2.550.000,00 kuna.

U dječjim vrtićima radi se na provedbi Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10) – u daljnjem tekstu: Državni pedagoški standard, te su uspješno implementirane odredbe istog koje se odnose na definiranje i ustroj programa predškolskog odgoja, mjerila za broj zaposlenih odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika, propisanog broja sati neposrednog rada odgojno-obrazovnih radnika s djecom, mjera zdravstvene zaštite i prehrane djece, mjerila za financiranje programa te praćenja kvalitete rada predškolskih ustanova. Zbog stalnog rasta potreba zaposlenih roditelja za smještajem djece u redoviti cjelodnevni program, postepeno se provode odredbe Državnog pedagoškog standarda o maksimalnom broju djece u odgojnim skupinama te o nekim prostornim i tehničkim uvjetima za provedbu programa predškolskog odgoja. Upravo s ciljem usklađenja sa Državnim pedagoškim standardom i Planom mreže, provedena je već spomenuta statusna promjena Dječjeg vrtića Rijeka. U planu je da će se nakon već provedene statusne promjene Dječjeg vrtića Rijeka, pokrenuti postupak daljnje podjele Dječjeg vrtića Rijeka, sukladno zakonu kojim se uređuju ustanove, zakonu kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnom pedagoškom standardu. Grad Rijeka će pokrenuti postupak provođenja statusne promjene kada se steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti) za njeno provođenje.

 

2. Dječji vrtići drugih osnivača

 

Grad Rijeka, osim što širi kapacitete za prijem djece u dječje vrtiće kojih je osnivač, već niz godina sufinancira i redoviti program ranog i predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke. U odnosne je dječje vrtiće smješteno oko 433 djece s područja grada Rijeke. Državni pedagoški standard definira broj djece u odgojnim skupinama te upravo prema navedenom standardu i prostornim uvjetima ti dječji vrtići imaju mogućnost primiti, odnosno upisati do najviše 564 djece, a Grad Rijeka se ugovorno obvezao sufinancirati ih.

Grad Rijeka trenutno sufinancira djelatnost predškolskog odgoja u deset dječjih vrtića drugih osnivača, i to:

1. Dječji vrtić “Mala vila” čiji je osnivač Društvo prijatelja Waldorfske pedagogije.

U vrtiću je u mjesecu rujnu 2019. godine upisano 39 djece raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku odgojnu skupinu.

2. Dječji vrtić “Pinokio” čiji je osnivač Ines Žic.

U vrtiću je u mjesecu rujnu 2019. godine upisano 15 djece u jednoj odgojnoj skupini.

3. Dječji vrtić “Nazaret” i Područni vrtić “Mima” čiji je osnivač Družba sestara Presvetog Srca Isusovoga.

U vrtiću “Nazaret” je s njegovim područnim vrtićem u mjesecu rujnu 2019. godine upisano 76 djece raspoređene u četiri vrtićke i jednu jasličku odgojnu skupinu.

4. Dječji vrtić “Zvjezdica mira” čiji je osnivač Družba sestara milosrdnica.

U vrtiću je u mjesecu rujnu 2019. godine upisano 43 djece raspoređenih u tri odgojne skupine.

5. Dječji vrtić “Snjeguljica” i područni vrtić “Sedam patuljaka” čiji je osnivač Barbara Drezga.

U vrtiću “Snjeguljica” je s njegovim područnim vrtićem u mjesecu rujnu 2019. godine upisano 28 djece u dvije odgojne skupine.

6. Dječji vrtić “Mali princ” i Područni dječji vrtić “Mala sirena” čiji je osnivač Sandra Cikač Stjepić.

U vrtiću “Mali princ” je s njegovim područnim vrtićem u mjesecu rujnu 2019. godine upisano 59 djece u tri vrtićke i jednoj jasličkoj odgojnoj skupini.

7. Dječji vrtić “Zlatan” čiji je osnivač Vinka Mataija.

U vrtiću je u mjesecu rujnu 2019. godine upisano 16 djece u jednu odgojnu skupinu.

8. Dječji vrtić “Žirafa”i Područni dječji vrtići “Žirafica” i Svjetlost čiji je osnivač Marija Šimunović.

U vrtiću Žirafa je s njegovim područnim vrtićima u mjesecu rujnu 2019. godine upisano ukupno 74 djece raspoređene u tri vrtićke i dvije jasličke odgojne skupine.

9. Dječji vrtić “Luna” čiji je osnivač Dolores Matković.

U vrtiću je u mjesecu rujnu 2019. godine upisano 20 djece u jednu odgojnu skupinu.

Dječji vrtić je u mjesecu studenome 2019.godine, proširio kapacitete te je upisano 49 djece u dvije jasličke i dvije vrtićke odgojne skupine.

10. Dječji vrtić „Planet mašte„ čiji je osnivač Alida Diminić i Maja Iveljić

U vrtiću je u mjesecu rujnu 2019. godine upisano 34 djece u tri vrtićke odgojne skupine.

Ukupno je u dječje vrtiće drugih osnivača u pedagoškoj 2019./2020. godini u rujnu 2019. godine upisano 433 djece s područja grada Rijeke. Djeca su smještena u 31 odgojnoj skupini od kojih je 24 vrtićkih i sedam jasličkih skupina.

Grad Rijeka u pedagoškoj 2019./2020. godini sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača u redovitom 10-satnom i 6-satnom programu samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu (Službene novine Grada Rijekebroj 15/19, definirao je novi način sufinanciranja redovitog programa predškolskih ustanova drugih osnivača.

Primjena novog načina sufinanciranja započela je u siječnju 2020. godine. Predmetni iznos sufinanciranja utvrdio se ugovorima o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja koje Grad Rijeka sklapa sa svim dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke.

U svrhu osiguravanja jednake cijene za roditelje, neovisno o izboru dječjeg vrtića, Grad Rijeka je povećao odnosno promijenio način sufinanciranja programa predškolskih ustanova drugih osnivača na način da roditelji plaćaju za cjelodnevni 10-satni program cijenu u iznosu od 720,00 kuna ili za redoviti poludnevni 6-satni program cijenu od 385,00 kuna, a razlika do utvrđene pune cijene programa predškolskim ustanovama nadoknađuje se iz Proračuna Grada Rijeke. Iznimno, za roditelje koji su u prethodnoj godini za redoviti cjelodnevni ili poludnevni program plaćali manji iznos od navedenog, njihov udio u mjesečnoj cijeni nije se povećavao. Također, važno je napomenuti da se navedeni programi u dječjim vrtićima drugih osnivača sufinanciraju samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Povećanim iznosom sufinanciranja predškolske djelatnosti, Grad Rijeka je roditeljima omogućio izbor dječjeg vrtića i da pritom cijena redovitog programa bude jednaka cijeni u gradskim vrtićima.

Dječji vrtići koji uz redoviti program, provode posebni, kraći ili alternativni program mogu isti dodatno naplatiti od roditelja-korisnika usluga. Također, treba naglasiti da osnivači dječjih vrtića samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu te su sukladno Zakonu dužni osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjih vrtića i to prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno Zakonu.

U pedagoškoj 2019./2020. godini Grad Rijeka sufinancira do najviše 20 djece s prebivalištem u gradu Rijeci i u dječjim vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke, i to za redoviti cjelodnevni 10-satni program s iznosom od 810,00 kn po djetetu mjesečno, a za redoviti poludnevni 6-satni program s iznosom od 567,00 kuna po djetetu mjesečno. U tim dječjim vrtićima upisano je prosječno 15 djece s područja grada Rijeke.

 

II. CILJEVI DONOŠENJA PROGRAMA

Ovim je Programom obuhvaćeno ostvarenje sljedećih ciljeva:

– stvaranje uvjeta za što veći obuhvat djece predškolskog uzrasta, sukladno Državnom pedagoškom standardu,

– sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača sukladno realnim potrebama roditelja i djece, iz proračunskih sredstva Grada Rijeke,

– stvaranje uvjeta za kvalitetno zadovoljavanje razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda,

– osiguravanje sufinanciranja programa ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja djece čiji roditelji imaju prebivalište u gradu Rijeci, sklapanjem ugovora s dječjim vrtićima drugih osnivača u susjednim gradovima i općinama.

 

III. PROVEDBA PROGRAMA

1. Dječji vrtić Rijeka

Dječji vrtić Rijeka provodi odgojno-obrazovni program sukladno Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Isti predstavlja podršku razvoju odgoja i obrazovanja, skrbi i zaštiti djeteta rane i predškolske dobi te potrebama zaposlenih roditelja.

U Dječjem vrtiću Rijeka, sukladno potrebama i interesima roditelja, planira se ostvarenje sljedećih programa:

Redoviti cjelodnevni program – organiziran u trajanju od 10 sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu temeljni je program u svim dječjim vrtićima (PPO-ima) jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja – korisnika usluga. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djece i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.

Program za djecu od 6 mjeseci do jedne godine – provodit će se u jednoj odgojnoj skupini u PPO-u Turnić.

Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program je za roditelje – korisnike usluga besplatan, a sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine broj 107/14), program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić Rijeka provodit će se u okviru redovitog programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama osigurat će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju planiraju se u PPO-a Krnjevo i Maestral u četiri odgojne skupine. U sklopu timskog pristupa provodit će se fizikalna terapija, tretman s edukacijskim rehabilitatorima, logopedska terapija, psihologijska procjena i praćenje razvoja, a prema potrebi i psihološki tretman djece i roditelja. Osim navedenog, nastavit će se s inkluzijom djece s teškoćama u redovite skupine u svim PPO-a gdje za to postoje uvjeti.

Programi za nacionalne manjine u Dječjem vrtiću Rijeka provodit će se redoviti cjelodnevni program za djecu talijanske nacionalne manjine u PPO: Mirta, Zvonimir Cviić, Gabbiano, Topolino, Belveder i Gardelin.  

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima provodit će se u okviru redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno. U ove programe moći će se upisati djeca sa navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću Rijeka djeci će se u okviru redovitih programa nuditi: učenje stranih jezika, sportski program, katoličko vjerski program te drugi programi koji su prilagođeni interesima djece.

Redoviti cjelodnevni program – smjenski rad namijenjen je roditeljima koji rade u smjenama, a organizirat će se u PPO Potok. Planirano je pet odgojnih skupina od čega tri vrtićke i dvije jasličke skupine.

U Dječjem vrtiću Rijeka provodit će se i kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi. Djeci će se ponuditi: program ranog učenja engleskog jezika, te sportska igraonica Loptići.

U pedagoškoj 2020./2021. godini planira se nastavak suradnje s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u vidu provođenja programa zdrave prehrane. U sklopu programa provodit će se ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta. Djeci, polaznicima vrtića koja boluju od celijakije ponudit će se bezglutenska prehrana.

U PPO-u Krnjevo provodit će se projekt Senzo(Ri), kao dio civilne inicijative u sklopu projekta Zeleni val Rijeka 2020. Cilj projekta je unaprijediti uvjete za kvalitetan odgojno-obrazovni rad s djecom uređenjem sigurnog i sadržajno bogatog vanjskog prostora za boravak djece s teškoćama u razvoju. Poseban naglasak je stavljen na poticanje razvoja senzorne integracije postavljanjem taktilnih staza, glazbenog zida i zida za igre s vodom te miomirisnog vrta. U svim će aktivnostima projekta sudjelovati roditelji i obitelji djece polaznika PPO-a Krnjevo, kao i pripadnici lokalne zajednice.

Dječji vrtić Rijeka je podnio prijavu na Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ kojeg svake godine raspisuje Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Početkom 2020. godine Dječji vrtić se prijavio za Ključnu aktivnost 1 (KA1) – mobilnost u svrhu učenja za pojedince, u sklopu kojega je prijavljen projekt pod nazivom “Zajedno u različitosti”. Projektom će biti obuhvaćeno 12 djelatnika koji će se uključiti u aktivnosti profesionalnog usavršavanja u inozemstvu na europskoj razini. Kroz Ključne aktivnosti 2 (KA229) – strateška partnerstva (školsko partnerstvo), u pripremi su dva projekta i to: projekt “Upoznajmo se bolje”, koji će omogućiti povezivanje i suradnju među vrtićima/školama. Koordinator projekta bit će Dječji vrtić Rijeka, a partneri odgojno-obrazovne ustanove iz Francuske, Italije, Portugala, Litve i Grčke. U drugom projektu pod nazivom “Motivational learning with activities in preschool education (magic arts); Dječji vrtić Rijeka sudjelovat će kao partner uz odgojno-obrazovne ustanove iz Litve, Latvije, Srbije i Bugarske. Koordinator će biti dječji vrtić iz Turske.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Rijeka. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Rijeka predstavlja zakonsku obvezu. Također, uređeno je i Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 10/11).

Na temelju Zakona, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 14/13) i Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić Rijeka, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.  

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u CPO-a. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge ovog vrtića dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.           

Na temelju mjerila utvrđenih Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/15, 8/18 i 15/18) punu mjesečnu cijenu njegovih usluga te mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića Rijeka utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se kako slijedi:

 • roditelju–korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,
 • roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića Rijeka iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka i da su članovi istog kućanstva,
 • za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića Rijeka zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,
 • za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću Rijeka do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka smanjuje se za 70%.

Grad Rijeka putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i nadalje će sufinancirati roditelje-korisnike usluga koji zadovoljavaju jedan od kriterija socijalnog programa.

U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Rijeka planirano je ukupno 57.844.815,00 kuna.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2020. godinu planirano je:

R.br.

Naziv aktivnosti

Plan 2020.

1.

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

39.877.205,00

2.

Programska djelatnost ustanove

14.185.250,00

3.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama

 

550.040,00

4.

Otplata zajma

3.127.100,00

5.

Nabava opreme

105.220,00

 

Ukupno

57.844.815,00

 

 

2. Dječji vrtić More

Dječji vrtić More provodi odgojno-obrazovni program prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Isti predstavlja podršku razvoju odgoja i obrazovanja, skrbi i zaštiti djeteta rane i predškolske dobi te potrebama zaposlenih roditelja.

U Dječjem vrtiću More, sukladno potrebama i interesima roditelja, planira se ostvarenje sljedećih programa:

Redoviti cjelodnevni program – organiziran je u trajanju od 10-sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu te je temeljni program u svim dječjim vrtićima (PPO-a) jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.

Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i potpuno je besplatan za roditelje – korisnike usluga, a sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine broj 107/14), program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić More provodit će se u okviru redovitog programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama osigurat će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Programi za djecu s teškoćama u razvoju planiraju se u svim PPO-a gdje za to postoje uvjeti. Djeca će biti integrirana u redovite skupine. Poseban program za djecu s poremećajima iz spektra autizma ostvarivat će se u PPO Kvarner u jednoj odgojnoj skupini.

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima – provode se u okviru redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno, a ostvaruju ga po dva odgojitelja. U ove programe mogu se upisati djeca sa navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću More djeci se u okviru redovitih programa nudi: učenje engleskog jezika, program obogaćen elementima waldorfske pedagogije, program obogaćen elementima iz sporta “ Igrom do sporta“, te program Istraživači šumske čarolije.

U pedagoškoj 2020./2021. godini u PPO Đurđice planira se provođenje programa obogaćenog elementima glazbe u jednoj odgojnoj skupini, te eko program Odgoj za održivi razvoj u jednoj odgojnoj skupini.

U Dječjem vrtiću More provode se i kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom. Program Igrom do škole, provodit će se dva puta tjedno u poslijepodnevnom terminu u trajanju od 90 minuta, a provodit će ga pedagog i psiholog Dječjeg vrtića More.

Specijalizirani kraći program za poticanje spoznajnog razvoja darovite djece provodit će se u PPO Đurđice u poslijepodnevnom terminu jedanput tjedno u trajanju od 90 minuta, a provodit će ga odgojitelji i psiholog Dječjeg vrtića More.

U pedagoškoj 2020./2021. godini planira se i dalje, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, provođenje programa zdrave prehrane. U sklopu programa provodit će se ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta u dječjim vrtićima. Dječji vrtić More bit će partner Učiteljskog fakulteta u provođenju projekta Centar istraživanja djetinjstva te vježbaonica za edukaciju studenata. Vrtić nastavlja i s realizacijom projekta Čarobni dan (u okviru projekta 27 susjedstva). Tema projekta je obrazovanje iz područja STEM-a i umjetnosti, a provodit će ih profesori i studenti Sveučilišta u Rijeci. STEM edukacija potiče ključne vještine: inovativnost, suradnju, kreativnost i kritičko mišljenje te priprema djecu da budu ne samo radnici nego i kreatori poslova budućnosti.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću More. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću More predstavlja zakonsku obvezu, a isto je uređeno Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 10/11). Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga (Službene novine Grada Rijeke broj 15/18) određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa.

Na temelju Zakona, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More (Službene novine Grada Rijeke broj 15/18) i Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić More (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić More, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.  

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić More (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi u Dječji vrtić More. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić More u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u Dječji vrtić More. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića More dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.

Na temelju mjerila utvrđenih Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga, punu mjesečnu cijenu njegovih usluga te mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića More utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića More smanjuje se kako slijedi:

 • roditelju–korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,
 • roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića More iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića More smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić More i da su članovi istog kućanstva,
 • za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića More zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,
 • za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću More do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića More smanjuje se za 70%.

U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića More planirano je ukupno 14.099.425,00 kuna.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2020. godinu planirano je:

R.br.

Naziv aktivnosti

Plan 2020.

1.

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

8.368.400,00

2.

Programska djelatnost ustanove

3.326.105,00

3.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola,   programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama

 

77.520,00

4.

Otplata zajma

2.288.750,00

5.

Nabava opreme

38.650,00

 

Ukupno

14.099.425,00

 

3. Dječji vrtić Sušak

Dječji vrtić Sušak provodi odgojno-obrazovni program prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Isti predstavlja podršku razvoju odgoja i obrazovanja, skrbi i zaštiti djeteta rane i predškolske dobi te potrebama zaposlenih roditelja.

U Dječjem vrtiću Sušak, sukladno potrebama i interesima roditelja, planira se ostvarenje sljedećih programa:

Redoviti cjelodnevni program – organiziran je u trajanju od 10-sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu te je temeljni program u svim dječjim vrtićima (PPO-a) jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja. Sukladno Državnom pedagoškom standardu, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.

Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i potpuno je besplatan za roditelje – korisnike usluga, a sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine broj 107/14), program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić Sušak provodit će se u okviru redovitog programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama u razvoju osigurat će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju planira se u PPO Veseljko u jednoj odgojnoj skupini. U sklopu timskog pristupa provodit će se fizikalna terapija, tretman s edukacijskim rehabilitatorima, logopedska terapija, psihologijska procjena i praćenje razvoja, a prema potrebi i psihološki tretman djece i roditelja. Osim navedenog, nastavit će se s inkluzijom djece s teškoćama u razvoju u redovite skupine u svim podcentrima gdje za to postoje uvjeti.

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima provode se u okviru redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno, a ostvaruju ga po dva odgojitelja. U ove programe mogu se upisati djeca sa navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću Sušak djeci se u okviru redovitih programa nudi: rano učenje engleskog jezika, rano učenje talijanskog jezika te program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta.

U pedagoškoj 2020./2021. godini, planira se daljnja suradnja s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za provođenje programa zdrave prehrane. U sklopu programa provodit će se ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta u dječjim vrtićima.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Sušak. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Sušak predstavlja zakonsku obvezu. Također, uređeno je i Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 10/11). Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga (Službene novine Grada Rijeke broj 15/18) određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa.

Na temelju mjerila utvrđenih Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga, punu mjesečnu cijenu njegovih usluga te mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića Sušak utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Na temelju Zakona, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak (Službene novine Grada Rijeke broj 15/18) i Statuta Dječjeg vrtića Sušak, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Sušak (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić Sušak, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Sušak (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi u Dječji vrtić Sušak. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić Sušak u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u Dječji vrtić Sušak. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića Sušak dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Sušak smanjuje se kako slijedi:

 • roditelju–korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,
 • roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića Sušak iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Sušak smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić Sušak i da su članovi istog kućanstva,
 • za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića Sušak zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,
 • za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću Sušak do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Sušak smanjuje se za 70%.

U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Sušak planirano je ukupno 14.796.068,00 kuna.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2020. godinu planirano je:

R.br.

Naziv aktivnosti

Plan 2020.

1.

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

8.792.200,00

2.

Programska djelatnost ustanove

3.550.943,00

3.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama

 

116.000,00

4.

Otplata zajma

2.288.750,00

5.

Nabava opreme

48.175,00

 

Ukupno

14.796.068,00

 

4. Dječji vrtići drugih osnivača

Ovaj Program uključuje i sufinanciranje programa predškolskih ustanova u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba kojih je na području grada Rijeke ukupno deset.

U pedagoškoj 2020./2021. godini, redoviti cjelodnevni 10-satni program sufinancirat će se samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Dječji vrtići drugih osnivača nemaju organizirani poludnevni-6 satni program, te se takav neće sufinancirati. Roditelji čija djeca borave u 10- satnom programu 6 sati, sufinancirat će se istim iznosom kao i roditelji čija su djeca u redovitom cjelodnevnom 10- satnom programu.

Roditeljima koji imaju status stranca s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a žive na području grada Rijeke omogućit će se sufinanciranje boravka njihove djece u dječjem vrtiću i izjednačiti ih s roditeljima koji imaju prebivalište ili odobren stalni boravak u gradu Rijeci. Navedeno je potrebno zbog sve većeg broja stranaca u Rijeci koji status stalnog boravka dobivaju nakon pet godina.

U dijelu pedagoške 2020./2021. godine, u razdoblju rujan-prosinac 2020. godine, Grad Rijeka će s ciljem da roditelji djece u jasličkim odgojnim skupinama sudjeluju u punoj mjesečnoj cijeni redovitog 10-satnog programa s iznosom od 720,00 kn, isplaćivati iznose sufinanciranja utvrđene za pedagošku 2019./2020. godinu. Za isto razdoblje, Grad Rijeka će dječje vrtiće za vrtićke odgojne skupine sufinancirati iznosom od 860,00 kuna po djetetu.

Za preostali dio pedagoške 2020./2021. godine, Grad Rijeka će dječjim vrtićima isplaćivati iznose utvrđene za pedagošku 2019./2020. godinu

Predmetni iznosi sufinanciranja utvrdit će se ugovorima o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja koje Grad Rijeka sklapa sa svim dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke koji udovolje kriterijima Javnog poziva. Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, u svrhu praćenja namjenske potrošnje proračunskih sredstava te osiguranja transparentnog uvida u financijsku i programsku dokumentaciju vezanu uz provedbu programa za koja je dječji vrtić dobio financijska sredstva iz gradskog proračuna.

Dječji vrtići koji uz redoviti program, provode posebni, kraći ili alternativni program, isti će dodatno naplatiti od roditelja-korisnika usluga.

Treba naglasiti da osnivači dječjih vrtića samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu te su sukladno Zakonu dužni osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjih vrtića i to prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.

U skladu s Državnim pedagoškim standardom, kapacitet u dječjim vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci je 564 djece te će se i proračunska sredstva planirati na toj osnovi. S obzirom da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku dječjih vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području grada Rijeke, Grad Rijeka će u svom Proračunu osigurati sredstva prema maksimalnom broju upisane djece s riječkog područja. Iz dosadašnjeg iskustva vidljivo je da dolazi do promjene broja djece koja koriste programe različitog trajanja tijekom godine te bi planiranje manjih sredstava na osnovu trenutnog odabira moglo dovesti do manjka sredstava u budućnosti. Navedeni princip izračuna primjenjiv je i u pojedinačnim izračunima sredstava za pojedini dječji vrtić te je tako izračunati iznos naveden i u ugovorima koje Grad Rijeka potpisuje s dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke. Za očekivati je da će dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke.

Grad Rijeka već duži niz godina sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača na području drugih gradova i općina, uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Obzirom da je potreba roditelja s područja grada Rijeke za upis djeteta u neki od dječjih vrtića izvan grada Rijeke iskazana i ove godine, isti imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za sufinanciranje Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. S navedenim dječjim vrtićima, Grad Rijeka sklopit će ugovore o sufinanciranju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za najviše 20 djece. Redoviti cjelodnevni 10-satni program predškolskog odgoja sufinancirat će se mjesečnim iznosom od 810,00 kn po djetetu mjesečno ili iznosom od 567,00 kn za redoviti poludnevni 6-satni program po djetetu mjesečno.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 3/17, 9/18 i 6/20), određenim se kategorijama roditelja – korisnika usluga s područja grada Rijeke sa potpuno istim iznosima subvencionira cijena usluge Dječjeg vrtića Rijeka i cijena usluge dječjih vrtića drugih osnivača.

Za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu planiran je iznos od 7.030.000,00 kuna.

 

IV. OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE

Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija. Obrasci i dokumentacija potrebna za prijavu na javni poziv nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa (Privitak 1).

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 15/18, 4/19, 13/19 i 20/19 – u daljnjem tekstu: Plan mreže) i koji su u prošloj pedagoškoj godini poštivali odredbe ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja. Prijavu na javni poziv pristupnik obavezno podnosi putem pošte. Pristupnik je dužan obrazac nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno s potpunom dokumentacijom u roku koji je naveden u javnom pozivu. Sve dostavljene prijave obradit će i ocijenit Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, na osnovu temeljnih kriterija kvalitete sukladno:

– Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

– Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/08 i 90/10)

– Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)

– Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 83/01)

– Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine broj 105/02, 55/06 i 121/07)

– Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 114/02 i 63/19)

– Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine broj 5/15).

Gradonačelnik Grada Rijeke može tijekom pedagoške godine, u okviru proračunskih mogućnosti, donijeti zaključak o sufinanciranju proširenog kapaciteta dječjeg vrtića drugog osnivača u odnosu na njegov kapacitet prijavljen na javni poziv za Program, pod uvjetom da je prethodno uvršten u Plan mreže.

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/54
URBROJ: 2170-01-16-00-20-3
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Privitak 1.