GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu
RIJEKA plus d.o.o. kod Splitske banke d.d. Split

 

 

 

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. kod Splitske banke d.d. Split (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17) naziv Odluke mijenja se i glasi:

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. kod OTP banke d.d. Split.

 

Članak 2.

U članku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

Daje se suglasnost za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 16.500.000,00 kuna kod OTP banke d.d. Split, za otplatu duga po Aneksu Ugovora o financijskom leasingu nekretnine HR/051100023 sa HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Zagreb, Slavonska avenija 6/a od dana 6. travnja 2017. godine, uz sljedeće uvjete:“.

U tabeli, u koloni: Dugoročni kunski kredit, u redu trećem: Rok povrata kredita, riječi: 6 godina zamjenjuju se riječima: 6,5 godina.

U redu četvrtom: Dinamika otplate glavnice i kamate, tekst se mijenja i glasi:

Glavnica se otplaćuje u 72 jednake mjesečne rate, zadnjeg dana u mjesecu, kamate se obračunavaju i naplaćuju tijekom cijelog vremena povlačenja i povrata kredita, a dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu.

U razdoblju od 31.3.2020. do 31.8.2020. godine ne dospijeva niti jedna rata glavnice i kamata.

Naplata kamate obračunate za razdoblje od 31.3.2020.do 31.8.2020.godine izvršit će se na dan 30.9.2020.godine.“

U redu osmom: Ukupni iznos kamata broj: 1.500.896,10 kn zamjenjuje se brojem: 1.664.921,61.

U redu devetom: Ukupan iznos kredita s kamatom i naknadom broj: 1.517.396,10 zamjenjuje se brojem: 1.681.421,61.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/56
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.