GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Jurčići

 

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status općeg dobra na nekretnini u k.o. Jurčići označenoj kao k.č.br.1569/1 cesta od 2801 m2, u zemljišnoj knjizi upisanoj u z.k.ul. 1672 kao opće dobro, koja sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 7/07 i 14/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14, 3/17 i 21/19), pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli za rekonstrukciju dijela Opatijske ulice KLASA:UP/I-350-05/13-05/53, UR.BROJ:2170/01-13-01-14-24/BN od 18. kolovoza 2014., pravomoćnoj 1. izmjeni i dopuni iste KLASA:UP/I-350-05/18-01/23 UR.BROJ:2170/01-13-01-19-9/ABI/ od 28. ožujka 2019. te pravomoćnoj 2. izmjeni i dopuni iste KLASA: UP/I-350-05/19-01/24 UR.BROJ:2170/01-13-01-19-8/ABI/ od 26. rujna 2019., predstavlja dio građevne čestice na kojoj je planirana rekonstrukcija Opatijske ulice.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa općeg dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/62
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.