GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici, 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Plase,
radi izgradnje III. faze državne ceste D-403

 

           

 

1. Temeljem Zakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine broj 80/11) Grad Rijeka i Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3 u ime i za račun Republike Hrvatske, sklopit će Ugovor o prijenosu prava vlasništva kojim Grad Rijeka prenosi Republici Hrvatskoj nekretnine u k.o. Plase, koje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/06-01/170 Urbroj: 531-06-07-22/NK, pravomoćnoj I. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/11-01/75 Urbroj: 531-06-11-4/NK, pravomoćnoj II. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/11-01/0001/74, Urbroj: 531-06-1-15-0004 i pravomoćnoj III. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/18-01/000086, Urbroj: 531-06-1-1-1-18-0006 predstavljaju dio građevne čestice III faze državne ceste D-403, i to:

a) zemljište – prema parcelacijskom elaboratu označeno kao k.č.br. 108/9, površine 874 m2, k.o. Plase, ukupne tržišne vrijednosti u iznosu od 881.305,11 kuna, bez plaćanja naknade.

b) građevine – poslovni prostor na adresi M. Barača 48/D i dio poslovnog prostora na adresi 48/E, prema parcelacijskom elaboratu označeno kao k.č.br. 108/9, k.o. Plase, ukupne tržišne vrijednosti u iznosu od 289.894,86 kuna, uz plaćanje naknade.

Plaćanje naknade vrijednosti za poslovne prostore riješit će se kroz sklapanje Sporazuma II o namirenju duga Grada Rijeke prema Republici Hrvatskoj, na način da se Sporazumom II utvrdi da se dugovanje Grada Rijeke prema Republici Hrvatskoj umanjuje za navedeni iznos.

2. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva u ime Grada Rijeke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

  

KLASA: 021-05/20-01/72
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.