GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 3. srpnja 2020.

Godina VII - broj 10.Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) a u svezi s člankom 67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (“Narodne novine” broj 49/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. lipnja 2020. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o osnivanju Radne skupine za izradu planskih dokumenata civilne zaštite
Grada Rijeke

 

  

 

Članak 1.

 

Osniva se Radna skupina za izradu planskih dokumenata civilne zaštite Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Radna skupina) i to:

– Plana djelovanja civilne zaštite,

– Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2019. godini,

– Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

 

 

Članak 2.

 

U Radnu skupinu iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1. Nataša Vranković, voditeljica Službe za sigurnost na radu i opće poslove u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu,

2. Marijan Vundać, ravnatelj Direkcije za opće i kadrovske poslove u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu,

3. Goran Šarić, savjetnik za zaštitu i spašavanje i obrambene pripreme u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu,

4. Vinko Randić, viši stručni suradnik za pravne poslove u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.

 

 

Članak 3.

 

Zadaća je Radne skupine izrada planskih dokumenata iz članka 1. ove Odluke, a prema utvrđenom programu i rokovima.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/71-63
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 29. lipanj 2020.

 

  

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.