GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (“Narodne novine” broj 54/88), članka 13. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/04, 44/09 i 21/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o određivanju imena parka na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Parku na području grada Rijeke koji je s južne strane omeđen Baštijanovom ulicom, sa zapadne i sjeverne strane Volčićevim trgom i ulicom Petra Kobeka, a s istočne strane Grobljem Kozala, i koji obuhvaća katastarske čestice 2790/14, 2806 i 2808 te dio katastarske čestice 2807, k.o. Stari Grad, određuje se ime: “Park Zvonimira Škerla”.

 

 

Članak 2.

 

Grafički prikaz parka iz članka 1. ove Odluke, sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/45
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.