GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 28. stavka 2. Odluke o građevinskom zemljištu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 48/09, 14/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 4/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 –pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o kupnji nekretnina u k.o. Plase

 

 

 

 

1. Grad Rijeka će od Spar Hrvatska d.o.o. Zagreb, Slavonska avenija 50, kupiti nekretnine- građevinsko zemljište označeno kao:

– k.č. 222/2 površine 1.252 m2, upisana u z.k.ul. 15311, k.o. Plase,

– k.č. 240/16 površine 2.446 m2, upisana u z.k.ul. 15312, k.o. Plase, u 717/2446 dijela (717 m2), radi izgradnje buduće prometnice planske oznake U1, sukladno Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo (Službene novine Grada Rijeke” broj 4/18).

2. Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 600,00 kn/m2, što za ukupno 1.969 m2 zemljišta iznosi sveukupno 1.181.400 kuna.

3. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke kao kupca, ugovor o kupoprodaji nekretnina iz točke 1. ove Odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 021-05/20-01/71
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.