GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) te članka 46. i članka 97. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 14. lipnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i
Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2020. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2020. godini (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 23/19) članak 5. mijenja se i glasi:

Svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene i rashode za provođenje aktivnosti utvrđenih programom rada do ukupnog iznosa od 45.000,00 kuna.

Predstavnici češke nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za rashode za provođenje aktivnosti utvrđenih programom rada do ukupnog iznosa od 22.500,00 kuna.″

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/52
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.