GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (″Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke komunalnoj naknadi

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnoj naknadi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/19 i 6/20) članak 20. mijenja se i glasi:

″Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi korisnik stambenog prostora koji ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, u suglasju s općim aktom Grada kojim se uređuje socijalna skrb, i to:

– najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

– najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora – hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata, određeni u suglasju sa zakonom kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji je odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obuhvaćen mjerom obustave rada za razdoblje od 1. ožujka 2020. godine do isteka mjeseca u kojem je prestala važiti pojedina mjera.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju djelatnosti odgoja i obrazovanja, za razdoblje od 1. ožujka 2020. do 30. lipnja 2020. godine.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Postupak u svezi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade sukladno stavcima 3. i 4. ovoga članka pokreće Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada po službenoj dužnosti, a od obveznika plaćanja komunalne naknade iz stavaka 3. i 4. ovoga članka u slučaju potrebe zatražit će se dostava odgovarajuće dokumentacije u svezi ispunjavanja uvjeta iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.“

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/55
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.