GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke broj 23/19), u članku 8. stavku 1. broj: 2.000.000,00 zamjenjuje se brojem: 1.500.000,00.

 

Članak 2.

 

U članku 35. stavku 1. broj:32.614.710,00 zamjenjuje se brojem: 29.616.113,00.

 

 

Članak 3.

 

U članku 36. stavku 9. broj: 88.993.876,00 zamjenjuje se brojem: “77.993.876,00.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/49
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.