GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkog društva
RIJEKA plus d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/16) u članku 1. u tabeli u koloni: “dugoročni kredit u kunama sa valutnom klauzulom u EUR”, u redu trećem: “Dinamika otplate glavnice i kamata”, tekst se mijenja i glasi:

“Glavnica dospijeva tromjesečno u 40 jednakih rata, zadnjeg dana u tromjesječju; kamata u korištenju dospijeva kvartalno, zadnjeg dana u kvartalu; kamata za vrijeme počeka i otplate dospijeva tromjesečno, zadnjeg dana u tromjesječju.

U razdoblju od 31.3.2020. do 31.9.2020. godine ne dospijeva niti jedna rata glavnice, a kamata se u navedenom razdoblju obračunava i naplaćuje sukladno ugovoru o kreditu”.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/57
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.