GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o ispravku tehničke greške u grafičkom dijelu Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U grafičkom dijelu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, koji čini sastavni dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 21/19), u kartografskom prikazu broj 3.1. “Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet” ispravlja se tehnička greška na način da se kartografski prikaz broj 3.1. “Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet” usklađuje s kartografskim prikazom broj 1.1. “Korištenje i namjena prostora” kojim se ukida planirana spojna prometnica (ostale ulice) na dijelu trase od OUXXVIII do GUXX.

Grafički prilog iz stavka 1. ovoga članka “Kartografski prikaz: 3.1. Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet” čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka sastavni je dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 21/19).

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka dostavit će se Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorskogoranske županije i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/60
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Grafički prilog