GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (″Narodne novine″ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. stavka 3. i 4. Zakona o muzejima (″Narodne novine″ broj 61/18 i 98/19), članka 26. stavka 1. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

 

 

 

I.

Za ravnateljicu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti imenuje se Branka Benčić.

 

II.

Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 17. listopada 2020. godine.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. godine donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice. Natječaj je objavljen dana 3. lipnja 2020. godine u ″Narodnim novinama″, ″Novom listu″ te na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, kao i na oglasnoj ploči ustanove. Rok za zaprimanje prijava počeo je teći dana 4. lipnja 2020. godine, a istekao je dana 18. lipnja 2020. godine.

Na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 24. lipnja 2020. godine pristupilo se otvaranju pristiglih prijava. Unutar propisanog natječajnog roka zaprimljeno je ukupno šest prijava, od čega se dvije nisu razmatrale jer su kvalificirane kao nepotpune, a od toga jedna prijava uopće nije bila u skladu s tekstom javnog natječaja, Statutom Muzeja moderne i suvremene umjetnosti ni važećim zakonskim propisima RH, budući su u prijavi bile istaknute dvije osobe kao kandidatkinje za ravnatelja/icu. Za preostale četiri prijave je Upravno vijeće ocijenilo kako udovoljavaju formalno-pravnim uvjetima natječaja te je razmotrilo četverogodišnje programe rada, a potom provelo i razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama u sklopu sjednice koja je održana dana 30. lipnja 2020. godine.

Prije utvrđivanja konačnog Prijedloga Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Upravno vijeće je odlučilo zatražiti mišljenje Stručnog vijeća ustanove koje se očitovalo na svojoj sjednici održanoj dana 1. srpnja 2020. godine, predlažući kandidatkinju Branku Benčić za ravnateljicu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Stručno vijeće je četverogodišnji program Branke Benčić ocijenilo najinventivnijim, najpreciznijim i suvremeno profiliranim, uzimajući u obzir njezino dosadašnje iskustvo te usmjerenost k internacionalizaciji Muzeja, s posebnim naglaskom na uvažavanju lokalnog konteksta te realnoj viziji vezanoj uz programsko širenje i financiranje.

Dana 2. srpnja 2020. godine Upravno vijeće je održalo i posljednji nastavak 15. sjednice na kojoj je razmotrilo pribavljeno mišljenje Stručnog vijeća pri čemu je svaki član Upravnog vijeća iznio i svoje stajalište o kandidatima i njihovim četverogodišnjim programima rada. Uvažavajući mišljenje Stručnog vijeća te vodeći se svojim stavom o svakom kandidatu/kinji, članovi Upravnog vijeća su s tri (3) glasa za kandidatkinju Branku Benčić i jednim (1) glasom za kandidatkinju Janku Vukmir, odlučili kao u izreci ove Odluke.

 

  

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim Upravnim sudom u roku od trideset (30) dana od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 021-05/20-01/46
URBROJ: 2170-01-16-00-20-4
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat,v.r.