GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (″Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 29. Statuta Doma mladih te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnatelja Doma mladih

 

 

 

I.

 

Za ravnatelja ustanove Dom mladih imenuje se Goran Gračanin, prof.

 

II.

 

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a teče od 1. rujna 2020. godine.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 30. travnja 2020. godine, Upravno vijeće Doma mladih donijelo je odluku o rapisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje novog ravnatelja/ice Doma mladih. Mandat sadašnjem ravnatelju istječe 31. kolovoza 2020. godine, a prema odredbama Statuta Doma mladih, Upravno vijeće dužno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata.

Natječaj je objavljen u ″Novom listu“, na web stranici Doma mladih te u ″Narodnim novinama″ dana 8. svibnja 2020. godine s rokom od 15 dana za slanje prijava. Budući da je posljednji dan roka padao na subotu, 23. svibnja 2020. godine, isti je prolongiran na prvi sljedeći radni dan – ponedjeljak 25. svibnja 2020. godine.

Unutar propisanog natječajnog roka zaprimljena je jedna prijava. Prijava je otvorena i razmatrana na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. svibnja 2020. godine. Prijavu je podnio sadašnji ravnatelj ustanove Goran Gračanin.

Prijava Gorana Gračanina je potpuna i udovoljava svim uvjetima natječaja.

Razmatrajući životopis s opisom dosadašnjeg rada te Program rada i razvoja Doma mladih za sljedeće četverogodišnje razdoblje, Upravno vijeće Doma mladih jednoglasno je odlučilo podržati kandidata Gorana Gračanina. Analizirajući podneseni Program rada i razvoja ustanove u razdoblju 2020.-2024., Upravno vijeće je zaključilo da kandidat kroz svoje viđenje mjesta i uloge Doma mladih u lokalnoj sredini, kao i kroz realno promišljanje o trenutnom stanju i aktulanoj problematici ustanove, dokazuje svoje stručne i organizacijske sposobnosti koje ukazuju da će ravnatelj i dalje uspješno voditi Dom mladih u narednom četverogodišnjem razdoblju.

Program rada i razvoja Doma mladih Gorana Gračanina ocijenjen je kao kvalitetan i sveobuhvatan, s izraženim naglaskom na razvoj, odnosno nove programe od kojih su mnogi već zaživjeli ili započeli u njegovom sadašnjem mandatu. No predloženi program istodobno vodi računa o svojoj samoodrživosti, izvorima financiranja i konkretnim mogućnostima realizacije, pa je realan i ostvariv obzirom na kapacitete ustanove.

Stoga je Upravno vijeće Doma mladih predložilo kandidata Gorana Gračanina za ravnatelja Doma mladih, ocjenjujući da njegov program rada i razvoja ustanove, stručne kompetencije, dosadašnje iskustvo u odgojno-obrazovnom radu, ali i dosadašnji rezultati u vođenju ustanove, čine skup razloga za njegov ponovni izbor i imenovanje.

 

Slijedom svega navedenoga, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/43
URBROJ: 2170-01-16-00-20-4
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.