GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

I Z M J E N E
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 23/19) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

″Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:

Red.br.

NAZIV

Iznos u kn

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

6.156.000

1.1.

Čišćenje javnih površina

5.473.000

1.2.

Sanacija divljih deponija

683.000

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

14.982.000

3.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

 

9.115.500

3.1.

Održavanje pothodnika i dizala

515.500

3.2.

Održavanje plaža

995.000

3.3.

Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke

265.000

3.4.

Održavanje ostalih javnih površina  

7.340.000

4.

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

 

3.789.500

4.1.

Održavanje javnih sanitarnih čvorova

1.327.500

4.2.

Održavanje javnih satova

302.000

4.3.

Održavanje autobusnih čekaonica

391.000

4.4.

Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka grada Rijeke i slično

36.000

4.5.

Održavanje javnih fontana

1.257.000

4.6.

Održavanje ostale urbane opreme

476.000

5.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

22.248.000

6.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

9.288.000

7.

ODRŽAVANJE GROBLJA

2.040.500

7.1.

Groblje Kozala

669.800

7.2.

Groblje Trsat

127.000

7.3.

Centralno gradsko groblje Drenova

729.900

7.4.

Groblje Zamet

188.800

7.5.

Groblje Sveti Kuzam  

23.000

7.6.

Groblje Draga

32.000

7.7.

Groblje Donja Drenova

37.000

7.8.

Groblje Gornja Drenova  

11.000

7.9.

Održavanje grobova na Aleji hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, grobova boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat

 

 

 

222.000

8.

PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

3.180.000

9.

SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

792.000

10.

ČIŠĆENJE MORA

593.000“

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

″Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 72.184.500,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 59.318.300,00 kn, komunalnog doprinosa u iznosu od 500.000,00 kn, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta u iznosu od 5.716.000,00 kn, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 140.000,00 kn, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 1.218.000,00 kn, prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.400.000,00 kn, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.550.000,00 kn, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 162.200,00 kn i pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 180.000,00 kn.″

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/53
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.