GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju odredbe članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Rijeke za 2020. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu po aktivnostima iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19) – u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/51
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Plan raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu