GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15,19/16, 98/19 i 47/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE
Programa javnih potreba u sportu
Grada Rijeke za 2020. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19) – u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/20-01/50
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Plan raspodjele sredstava za Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu