GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja, Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Godina VII - broj 11.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

I Z M J E N E
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu (Službene novine Grada Rijekebroj 23/19) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

 

Redni broj

Rashodi

Plan

Plan

Novi plan

1

2

3

4

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

Zaštita građe

1.020.000,00

101.100,00

Ukupno I.:

1.020.000,00

101.100,00

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

Programi sustavne zaštite i očuvanja

 

 

1.

Katedrala sv. Vida

 

 

Restauracija liturgijskog namještaja u katedrali sv. Vida

 

40.000,00

40.000,00

2.

Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

Restauracija građe za stalni postav

40.000,00

40.000,00  

3.

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena općina Rijeka

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na ikonama “Vaznesenje Hristovo” i “Slavljenje moštiju sv. Spiridona”

 

 

9.200,00

9.200,00

 

Programi znanstvenih istraživanja

 

 

4.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

 

 

 

Dijalozi s baštinom 2019

9.800,00

9.800,00

5.

Esperantsko društvo Rijeka

 

 

 

21. konferencija esperantista Alpe – Jadran

4.500,00

4.500,00  

6.

Katedra čakavskog sabora Grobinšćine

 

 

 

25. knjiga Grobničkoga zbornika

5.500,00

5.500,00

7.

Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

9. međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj – INCC 2020

14.000,00

14.000,00  

8.

Pro Torpedo Rijeka

 

 

Priprema i održavanje 9. međunarodne konferencije o industrijskoj baštini

10.000,00

10.000,00  

9.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

 

 

Međunarodni znanstveni skup: 100 godina od osnutka SDR

14.000,00

14.000,00  

10.

 

 

Preuzete obveze iz prethodne godine

 

0,00

 

10.951,00

 

 

Nakladnički programi

 

 

11.

Hrvatska kapucinska provincija

 

Četiri stoljeća kapucina u Rijeci

10.500,00

10.500,00

12.

Marko Medved

 

 

Povijest augustinaca pustinjaka u riječkog sv. Jeronima

14.000,00  

14.000,00  

13.

Državni arhiv Rijeka

 

Opus Ivana Klobučarića

14.000,00  

14.000,00  

14.

Pro Torpedo Rijeka

 

 

Priprema i tisak zbornika radova 8. konferencije o industrijskoj baštini

10.000,00  

 

10.000,00  

15.

UPI-2M PLUS d.o.o.

 

Dvadeset i pet stoljeća urbane kulture na tlu Hrvatske

10.500,00

10.500,00  

16.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

Rijeka i politika (1868 – 1924)

14.000,00

14.000,00  

Zastave Rijeke: Monografija 200 godina borbe grada za pravo na svoju zastavu

14.000,00  

 

14.000,00  

 

Ukupno II.:

234.000,00

244.951,00

 

III. Kapitalna ulaganja u objekte kulture i programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke

 

 

1.

Trg pul Vele Crikve

 

Monitoring Kosog tornja

40.000,00

40.000,00

2.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura

 

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji pročelja H-objekta i EPK infrastrukture

239.825,00

 

268.200,00

3.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU

 

 

Rekonstrukcija Palače Šećerane i m/b Galeb – vlastito učešće

3.768.698,00

 

3.279.161,00

4.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

 

 

Nastavak aktivnosti na projektu signalizacije i obilježavanja kulturne baštine

70.000,00

 

0,00

5.

Povežimo se baštinom

 

 

Pokretanje kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci

 

267.477,00

 

16.029,00

6.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

 

Nastavak programa izvođenja zaštitnih radova

52.000,00

52.000,00

7.

Motorni brod Galeb

 

Tekuće održavanje i posada

71.000,00

128.000,00 

8.

Cjelovita zbirka radova umjetnika Romola Venuccia

 

 

Pripremne aktivnosti

25.000,00

0,00

9.

Kuća Colazio

 

 

Usluga izrade elaborata koji sadrži prijedlog prezentacije kuće Colazio na principiju u Rijeci

14.000,00

 

14.000,00

 

Ukupno III.:

4.548.000,00

3.797.390,00

 

IV. Kapitalne donacije i pomoći:

 

 

1.

Dominikanski samostan

 

 

Radovi na sanaciji bivšeg augustinskog samostana u Rijeci

200.000,00

 

100.000,00

2.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

 

2.000.000,00

 

1.076.559,00

3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta:

98.000,00 

 

60.000,00

4.

Lučka uprava Rijeka

 

 

 

Radovi na uređenju palače na Rivi 1

1.000.000,00

0,00

5.

Židovska općina Rijeka

 

 

 

Obnova „mikvi“

100.000,00

20.000,00

 

Ukupno IV.:

3.398.000,00

1.256.559,00

 

UKUPNO:

9.200.000,00

5.400.000,00

 

 

 

Članak 2.

 

Ove izmjene Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/69
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 14. srpnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.