GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII - broj 8.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (″Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17- ispr. pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr.pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. svibnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva bez naknade

 

 

I.  

Osnovna škola Zamet je u zemljišnim knjigama upisana kao vlasnik nekretnine označene kao kč.br. 153/1 ZGR – škola, upisane u zk.ul. 3161, k.o. Zamet.

Nekretnina iz stavka 1. ove točke u naravi predstavlja zgradu koja se sastoji od tri etaže i to: suterena u površini od 17,38 m² gdje je smještena kotlovnica, prizemlja u površini od 284,99 m² gdje se nalazi objekt javne namjene koji koristi Dječji vrtić Rijeka te prvog kata na kojem se nalazi ukupno šest stambenih jedinica, od kojih je stan broj 3 u privatnom vlasništvu i kao takav upisan u knjizi položenih ugovora Općinskog suda u Rijeci u podulošku broj: 2109 / zk.ulošku 192, k. o. Zamet u korist sadašnjeg vlasnika D.N. iz Rijeke.

 

 

II.

Osnovna škola Zamet i Grad Rijeka sklopit će ugovor o prijenosu prava vlasništva bez naknade, kojim Osnovna škola Zamet prenosi bez naknade pravo vlasništva na nekretnini označenoj kao kč.br. 153/1 ZGR – škola, upisane u zk.ul. 3161, k.o. Zamet u ime i za korist Grada Rijeke.

 

 

III.

Ugovorom o prijenosu prava vlasništva bez naknade utvrdit će se obveza Grada Rijeke za stambeno zbrinjavanje korisnika pet stambenih jedinica iz točke I. stavka 2. ove Odluke.

 

 

IV. 

Uređenje vlasničko-pravnih odnosa sa suvlasnikom nekretnine, odnosno vlasnikom stana broj 3 koji je upisan u knjizi položenih ugovora Općinskog suda u Rijeci u podulošku broj: 2109 / zk.ulošku 192, k.o. Zamet, rješavat će se naknadno između Grada Rijeke i vlasnika stana D.N.

 

 

V.

Sve troškove u vezi sklapanja ugovora iz točke II. ove Odluke, njegove provedbe u zemljišnim knjigama i drugim nadležnim tijelima snosit će Grad Rijeka.

 

 

VI.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora iz točke II. ove Odluke.

 

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/30
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 27. svibnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.