GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII - broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. svibnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju i izboru člana Odbora za sport i tehničku kulturu
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Daniel Volf dužnosti člana Odbora za sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za člana Odbora za sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Marin Klarica.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/40
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 27. svibnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.