GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII - broj 8.Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), članka 45. stavka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. svibnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2019. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka je prema Financijskom izvještaju za 2019. godinu iskazao sljedeći financijski rezultat poslovanja:

 

Broj računa

Naziv računa

Stanje na

31.12.2019. (u kn)

92211

Višak prihoda poslovanja

155.098.216,04

92213

Višak primitaka od financijske imovine

8.873.346,07

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

-340.127.156,23

922

Višak/manjak prihoda

-176.155.594,12

 

Članak 2.

 

Struktura utvrđenog rezultata poslovanja prema izvorima financiranja je sljedeća:

 

Višak namjenskih prihoda

80.602.329,57

Manjak namjenskih prihoda

-36.943.993,07

Višak nenamjenskih prihoda

6.644.232,43

Manjak nenamjenskih prihoda

-226.458.163,05

Ukupno

-176.155.594,12

 

  

Članak 3.

 

Dio viška namjenskih prihoda iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 56.452.173,39 kuna, raspoređuje se za sljedeće namjene:

– neutrošeni prihod od pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 160.499,51 kuna raspoređuje se za provedbu EU projekta Tehnička pomoć ITU PT,

– neutrošeni prihod od pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 12.000.000,00 kuna raspoređuje se za provedbu programa Rijeka-Europska prijestolnica kulture 2020,

– neutrošeni prihod od pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 489.536,83 kuna raspoređuje se za sufinanciranje provedbe EU projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine,

– neutrošeni prihod od pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 785.474,95 kuna raspoređuje se za sufinanciranje provedbe EU projekta Interpretacijski centar prirodne baštine,

– neutrošeni prihod od naknade za gradnju građevina za gospodarenje otpadom u iznosu od 885.206,36 kuna raspoređuje se za sufinanciranje provedbe EU projekta Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga,

– neutrošeni prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva (konsolidirano) u iznosu od 352.015,54 kuna raspoređuje se za radove na sanaciji vanjske ovojnice objekta OŠ Zamet,

– neutrošeni prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva (konsolidirano) u iznosu od 330.014,29 kuna raspoređuje se za poboljšanje sustava tople vode u osnovnim školama Grada Rijeke,

– neutrošeni prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva (konsolidirano) u iznosu od 216.821,98 kuna raspoređuje se za nabavu opreme i knjiga za potrebe Odjela za djecu oštećena vida koji djeluje u OŠ Pećine,

– iznos ostvarenog viška prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine od 41.232.603,93 kuna raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.

  

 

Članak 4.

 

Raspored sredstava iz članka 3. stavka 1. podstavaka 1. do 8. ove Odluke planirat će se u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu.

 

  

Članak 5.

 

Iskazani ukupni manjak prihoda iz članka 1. ove Odluke pokrivat će se sukcesivno u sljedećim proračunskim godinama sukladno donesenom Planu mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke.

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/34
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 27. svibnja 2020.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.