GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII - broj 8.Na temelju članka 38. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (″Narodne novine“ broj 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. svibnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Rijeke
za razdoblje od 2021.-2027. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Plan razvoja).

           

 

Članak 2.

 

Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja, kojim će se definirati posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva koje će utvrditi Nacionalni plan razvoja i Plan razvoja Primorsko-goranske županije, oslanjajući se na strateške ciljeve iz nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija.

 

 

Članak 3.

 

Nositelj izrade Plana razvoja je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke.

 

 

Članak 4.

 

O ovoj Odluci informirat će se javnost sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, objavom na službenima stranicama Grada Rijeke.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/32
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 27. svibnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.