GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII - broj 8.Na temelju članka 30. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/19 i 22/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. svibnja 2020. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta
za određene korisnike

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima za sljedeće korisnike:

– Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove,

– Ministarstvo nadležno za obranu,

– Konzularni ured,

– Inspekcijsko tijelo,

– Pravosudno tijelo.

 

Članak 2.

 

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 1. ove Odluke, određuju se kako slijedi:

1. Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove – ukupno 29 parkirališnih mjesta na lokacijama:

– Ulica Žrtava fašizma…………………………………………………………………………… 11 mjesta,

– Ulica Đure Šporera…………………………………………………………………………….. 13 mjesta,

– Putnička obala……………………………………………………………………………………. 5 mjesta.

2. Ministarstvo nadležno za obranu – ukupno 6 parkirališnih mjesta, na lokaciji Putnička obala.

3. Konzularni ured – ukupno 2 parkirališna mjesta po konzularnom uredu, na najbližoj mogućoj lokaciji.

4. Inspekcijska tijela – do 3 parkirališna mjesta po inspekcijskom tijelu, na najbližoj mogućoj lokaciji.

5. Pravosudno tijelo – ukupno 6 parkirališnih mjesta na lokacijama:

– Ulica Frana Kurelca………………………………………………………………………………. 3 mjesta,

– Putnička obala…………………………………………………………………………………….. 3 mjesta.

 

 

Članak 3.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju lokacija i broju parkirališnih mjesta za određene korisnike (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/19).

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/58-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 18. svibnja 2020.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.