GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII - broj 8.Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (“Narodne novine” broj 54/88), članka 13. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/04, 44/09 i 21/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. svibnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o određivanju imena stuba na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Stubama na području grada Rijeke, koje se nalaze između zgrada Građevinskog fakulteta i Sveučilišnog restorana i paviljona studentskog smještaja te se nadovezuju na ulicu Radmile Matejčić i obuhvaćaju katastarske čestice 1448, 680, 681 i 682, k.o. Sušak, određuje se ime: “Stube akademika Nedjeljka Fabrija”.

 

 

 

Članak 2.

 

Grafički prikaz stuba iz članka 1. ove Odluke, sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/38
URBROJ: 2170-01-16-00-20-8
Rijeka, 27. svibnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.