GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII - broj 8.Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (“Narodne novine” broj 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. svibnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o korištenju usluga i poslovnih prostora
poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način korištenja usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora (u daljnjem tekstu: Inkubatori) Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Inkubatori iz stavka 1. ovoga članka djeluju u interesu i cilju općeg gospodarskog rasta i razvoja poduzetništva.

 

 

Članak 2.

 

Pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeća značenja:

1. poduzetnici su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva sukladno pozitivnom propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva,

2. poduzetnici početnici su poduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od tri godine od dana podnošenja prijave na javni poziv za korištenje programa Inkubatora,

3. programi Inkubatora su program inkubacije, post-inkubacije, akceleracije te virtualne inkubacije,

4. inkubacija je razdoblje rasta i razvoja poduzetnika početnika u Inkubatoru. Obuhvaća aktivnosti kojima se podupire poduzetnike u njihovim poduzetničkim počecima i tijekom razvoja poslovanja kroz infrastrukturnu i stručnu savjetodavnu podršku,

5. post-inkubacija je proces poslovne suradnje s poduzetnicima koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju dužem od tri godine. Obuhvaća aktivnosti kojima se potiče razvoj novih projekata i suradnja između poduzetnika,

6. akceleracija je intenzivan i dinamičan jednogodišnji razvojni program namijenjen poduzetnicima početnicima čiji je razvoj proizvoda i/ili usluga vezan za inovativna rješenja i tehnologije koji nude dodatnu vrijednost za razvoj ponude grada Rijeke,

7. virtualna inkubacija je program koji poduzetnicima osigurava savjetodavnu i mentorsku podršku te pristup inovativnoj infrastrukturi Inkubatora, bez korištenja poslovnog prostora Inkubatora,

8. coworking usluge su usluge otvorenog radnog prostora za pravne i fizičke osobe,

9. korisnik Inkubatora je pravna ili fizička osoba koja koristi usluge Inkubatora kroz program inkubacije, post-inkubacije, akceleracije, virtualne inkubacije ili usluge coworking-a.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

 

Članak 3.

 

Programe Inkubatora detaljno utvrđuje te poslove u svezi s pružanjem usluga Inkubatora te davanja na korištenje poslovnih prostora i otvorenih radnih prostora u Inkubatorima obavlja trgovačko društvo Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Provoditelj programa).

U svrhu uređivanja međusobnih prava i obveza iz stavka 1. ovoga članka, Grad i Provoditelj programa sklapaju ugovor.

Ugovor iz stavka 2. ovoga članka u ime Grada sklapa Gradonačelnik Grada.

 

 

Članak 4.

 

Popis Inkubatora, poslovnih prostora i otvorenih radnih prostora u Inkubatorima utvrđuje Gradonačelnik Grada.

 

 

 

II. AKCELERACIJA, INKUBACIJA I POST-INKUBACIJA

 

 

Članak 5.

 

Programi akceleracije, inkubacije i post-inkubacije realiziraju se kroz pružanje sljedećih usluga:

– zakupa poslovnog prostora

– individualnog poslovnog savjetovanja

– pružanja pomoći u pronalaženju izvora financiranja za pokretanje i razvoj poslovanja

– pružanja stručnih poslovnih edukacija

– podrške pri umrežavanju

– pristupa prostornoj infrastrukturi

– pristupa inovativnoj infrastrukturi.

 

 

Članak 6.

 

Korisnici programa akceleracije mogu biti poduzetnici početnici čiji je razvoj proizvoda ili usluga vezan za inovativna rješenja i tehnologije koja nude dodatnu vrijednost za razvoj ponude grada Rijeke.

Program akceleracije traje najduže godinu dana.

 

 

Članak 7.

 

Korisnici programa inkubacije mogu biti poduzetnici početnici.

Program inkubacije traje najduže tri godine za poduzetnike koji obavljaju uslužne djelatnosti te najduže pet godina za poduzetnike koji obavljaju proizvodne ili proizvodno-uslužne djelatnosti.

 

Članak 8.

 

Korisnici programa post-inkubacije mogu biti poduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju dužem od tri godine od dana podnošenja prijave na javni poziv iz članka 11. ove Odluke i koji su završili program inkubacije. Iznimno, Korisnici programa post-inkubacije mogu biti i poduzetnici koji nisu završili program inkubacije, pod uvjetom da ostvaruju pozitivan poslovni rezultat, s time da pri ulasku u program post-inkubacije prednost pod jednakim uvjetima imaju poduzetnici koji su završili program inkubacije.

Program post-inkubacije traje najduže tri godine za poduzetnike koji obavljaju uslužne djelatnosti te najduže pet godina za poduzetnike koji obavljaju proizvodne ili proizvodno-uslužne djelatnosti.

 

Članak 9.

 

Iznos naknade za zakup poslovnog prostora Inkubatora određuje se kao umnožak korisne površine poslovnog prostora i jedinične cijene određene po mmjesečno, prema zoni i djelatnosti koje će se obavljati u poslovnom prostoru.

Za određivanje jedinične cijene iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se jedinične cijene zakupnine utvrđene pravilnikom kojim se uređuje način utvrđivanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu i suvlasništvu Grada.

 

 

Članak 10.

 

Korisnik programa inkubacije i programa akceleracije koji ima sjedište, odnosno prebivalište na području grada Rijeke ima pravo na umanjenje iznosa naknade za zakup poslovnog prostora Inkubatora, kako slijedi:

 

Za ugovorno razdoblje

Za namjenu proizvodnih i proizvodno – uslužnih djelatnosti

Za namjenu uslužnih djelatnosti

od 0 do 6. mjeseca

100%

100%

od 6. mjeseca do 1. godine

100%

75%

od 1. do 2. godine

75%

50%

od 2. do 3. godine

50%

0%

od 3. do 4. godine

20%

ne primjenjuje se

od 4. do 5. godine

0%

ne primjenjuje se

 

Umanjeni iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka predstavlja potporu malih vrijednosti i dodjeljuje se sukladno pravilima o potporama malih vrijednosti.

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Provoditelj programa.

 

 

Članak 11.

 

Za ulazak u program akceleracije, inkubacije i post-inkubacije Provoditelj programa raspisuje javni poziv (u daljnjem tekstu: poziv), vodeći računa da najmanje 1/3 korisnika programa Inkubatora (ne uključujući broj korisnika programa virtualne inkubacije) moraju biti poduzetnici početnici.

Tekst poziva utvrđuje Provoditelj programa uz suglasnost Grada, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

Javni poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Provoditelja programa, www.porin.hr.

Poziv se provodi prikupljanjem pisanih prijava.

Prijave na poziv razmatra Povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i dva (2) člana.

Predsjednik Povjerenstva se imenuje iz reda predstavnika Provoditelja programa, a članovi Povjerenstva iz reda predstavnika Grada, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

Predsjednika Povjerenstva imenuje uprava Provoditelja programa, a članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik.

O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik.

Odluku o ulasku u program Inkubatora donosi Povjerenstvo, ocjenom dostavljenih prijava na poziv sukladno članku 12. ove Odluke.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova članova Povjerenstva.

Odluka Povjerenstva iz stavka 9. ovoga članka je konačna.

 

 

Članak 12.

 

Za ocjenu dostavljenih prijava na poziv primjenjuju se sljedeći kriteriji:

– inovativnost poslovne ideje,

– sukladnost ciljevima utvrđenim strateškim razvojnim dokumentima Grada,

– tržišna održivost poslovne ideje,

– utjecaj na zapošljavanje,

– izvori financiranja.

Bodovanje kriterija iz stavka 1. ovoga članka uređuje se Pravilnikom o ocjenjivanju prijava za ulazak u Inkubator, kojeg utvrđuje Provoditelj Programa uz suglasnost Grada, Odjela gradske uprave za poduzetništvo, i koji se objavljuje na službenoj internet stranici Provoditelja programa, www.porin.hr.

Provoditelj programa poziva podnositelje prijave na sklapanje ugovora o korištenju usluga i zakupa poslovnog prostora Inkubatora prema redoslijedu utvrđenom na ljestvici poretka.

Podnositelj prijave koji se ne odazove na sklapanje ugovora iz stavka 3. ovoga članka u roku od pet radnih dana od dana dostave poziva gubi pravo na sklapanje ugovora, a Provoditelj programa poziva na sklapanje ugovora prvog sljedećeg podnositelja prijave prema redoslijedu utvrđenom na ljestvici poretka.

 

 

Članak 13.

 

Na temelju odluke Povjerenstva iz članka 11. stavka 9. ove Odluke, Provoditelj programa i korisnik Inkubatora sklapaju ugovor o korištenju usluga i zakupa poslovnog prostora Inkubatora.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka Provoditelj programa sklapa za račun Grada.

Korisnik inkubatora dužan je prije sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka dostaviti bjanko zadužnicu, potvrđenu (solemniziranu) po javnom bilježniku, kao sredstvo osiguranja potraživanja iz ugovora.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

Troškove solemnizacije iz stavka 3. i 4. ovoga članka snosi korisnik Inkubatora.

 

 

Članak 14.

 

Iznos naknade za zakup poslovnog prostora utvrđen sukladno članku 9. i 10. ove Odluke, uvećava se za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost.

 

 

Članak 15.

 

Korisnik Inkubatora uzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju te će ga urediti po ovlaštenim izvođačima o svom trošku, uz prethodnu suglasnost Provoditelja programa, bez prava na povrat potraživanja za izvršena ulaganja.

Korisnik Inkubatora nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup trećoj osobi.

 

Članak 16.

 

Korisnik Inkubatora snosi troškove nastale korištenjem prostora, zajedničkih prostorija i uređaja u Inkubatoru, sukladno ugovoru o korištenju usluga i zakupa poslovnog prostora Inkubatora.

 

 

III. VIRTUALNA INKUBACIJA

 

Članak 17.

 

Program virtualne inkubacije realizira se kroz pružanje sljedećih usluga:

– individualnog poslovnog savjetovanja

– pružanja pomoći u izradi poslovnog plana

– pružanja pomoći u pronalaženju izvora financiranja za pokretanje i razvoj poslovanja

– pružanja stručnih poslovnih edukacija

– podrške pri umrežavanju

– pristupa prostornoj infrastrukturi

– pristupa inovativnoj infrastrukturi.

Uvjete i način ulaska u program virtualne inkubacije, kao i naknadu za korištenje programa utvrđuje Provoditelj programa, uz suglasnost Grada, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

 

 

IV. COWORKING

 

 

Članak 18.

 

Otvoreni radni prostor iz članka 3. ove Odluke daje se na korištenje na temelju zahtjeva zainteresirane pravne ili fizičke osobe.

Uvjete i način korištenja otvorenih radnih prostora kao i naknadu za korištenje otvorenih radnih prostora utvrđuje Provoditelj programa, uz suglasnost Grada, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 19.

 

Ugovori o korištenju usluga Inkubatora i ugovori o međusobnim odnosima koje je za račun Grada sklopio Provoditelj programa s korisnicima usluga Inkubatora do dana stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni, odnosno do prestanka njihova važenja.

 

Članak 20.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/14).

 

Članak 21.

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/38
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 27. svibnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.