GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII - broj 8.Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20), članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj 126/19 i 17/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. svibnja 2020. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/17) članak 3. mijenja se i glasi:

″Za članove Stožera imenuju se:

 1. Hinko Mance, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, za načelnika Stožera,
 1. mr.sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, za zamjenika načelnika Stožera,
 1. Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, za člana Stožera,
 1. Vlado Haramija, voditelj Službe za javni red Policijske uprave primorsko-goranske, za člana Stožera,
 1. Petra Šuljić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, za članicu Stožera,
 1. Karla Mušković, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, za članicu Stožera,
 1. Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav, za članicu Stožera,
 1. dr.sc. Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za člana Stožera,
 1. Denis Šulina, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje imovinom, za članicu Stožera,
 1. Jana Sertić, pročelnica Odjela gradske uprave za poduzetništvo, za članicu Stožera,
 1. Doris Šajn, pomoćnica pročelnice Ureda Grada, za članicu Stožera.“

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/57-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 11. svibnja 2020.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.