GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII - broj 8.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. svibnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje
trgovačkom društvu Rijeka sport d.o.o. radi refinanciranja ostatka glavnice
po kreditu s valutnom klauzulom u EUR

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Rijeka sport d.o.o. radi refinanciranja ostatka glavnice po kreditu s valutnom klauzulom u EUR (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16) u članku 1. u tabeli u koloni: “Dugoročni kredit u kunama”, u redu devetom: “Rok otplate kredita”, riječi: “15 godina” zamjenjuju se riječima: “15 godina i 6 mjeseci”.

U redu desetom: “Način i dinamika otplate glavnice”, tekst se mijenja i glasi:

“Otplata u 180 nejednakih mjesečnih rata/dospijeće plaćanja rate zadnji dan u mjesecu.

Dospijeće prve rate 31.01.2017. godine.

Dospijeće posljednje rate 30.06.2032. godine.

U razdoblju od 31.05.2020. do 31.10.2020. godine ne dospijeva ni jedna rata.

Godišnje otplatne kvote glavnice kredita:

  • od siječnja 2017. do prosinca 2019. godine – 5% glavnice kredita godišnje,
  • od siječnja 2020. do prosinca 2020. godine – 2,5% glavnice kredita godišnje,
  • od siječnja 2021. do prosinca 2023. godine – 5% glavnice kredita godišnje,
  • od siječnja 2024. do prosinca 2024. godine – 6,5% glavnice kredita godišnje,
  • od siječnja 2025. do prosinca 2030. godine – 8% glavnice kredita godišnje,
  • od siječnja 2031. do prosinca 2031. godine – 8,5% glavnice kredita godišnje,
  • od siječnja 2032. do lipnja 2032. godine       – 4,5% glavnice kredita godišnje.”

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/41
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 27. svibnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.