GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII - broj 8.Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17 i 98/19) i članaka 4. i 5. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. svibnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o grbu i zastavi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/98, 24/98 i 29/09) iza članka 13. dodaje se nova glava IV. i članci 13.a do 13.e koji glase:

 

„IV. SVEČANA ZASTAVA

 

Članak 13.a

 

Uz grb i zastavu iz članka 6. i 7. ove Odluke, Grad se predstavlja i svojom svečanom zastavom te se i njome izražava pripadnost Gradu.

Svečana zastava Grada je zastava koja je na prijedlog Gradskog vijeća od 19. veljače 1870. godine odobrena 18. studenoga iste godine. Zastava je trobojnica vodoravnih pruga tamnog karmina, zlatnožute boje i ultramarina. Zastava je omjera dužine i širine 2:1, a na sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se povijesni grb Grada kako slijedi: u crvenom ovalnom štitu desnom nogom stojeći na stijeni dvoglavi crni orao uzdignutih krila obiju glava gledajući u lijevo sa zlatnim kljunovima i nogama i crvenim jezicima, lijevom nogom drži vrč prirodne boje iz kojeg se obilno izlijeva voda koja se razlijeva oko stijene. Iznad orla je austrijska carska i hrvatska kraljevska kruna s dvjema plavim vrpcama koje vise vodoravno iz nje. Ispod štita je vrpca s natpisom “INDEFICIENTER” (nepresušan).

 

Članak 13.b

 

Svečana zastava Grada koristi se u suglasju s odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada.

 

Članak 13.c

 

U svečanoj zastavi Grada ne može se ništa mijenjati.

Zabranjeno je isticati dotrajalu, neurednu, poderanu ili na drugi način oštećenu svečanu zastavu Grada.

 

Članak 13.d

 

Svečana zastava Grada stalno je istaknuta na stendarcu na Trgu riječke rezolucije.

 

Članak 13.e

 

Svečana zastava Grada može se isticati u dane blagdana Republike Hrvatske i u dane koje Grad svečano obilježava na lokacijama koje određuje Gradonačelnik.

Svečana zastava Grada može se isticati i u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.“

 

 

Članak 2.

 

Dosadašnje glave IV. do VI. postaju Glave V. do VII.

 

 

Članak 3.

 

U članku 16. stavku 1. točki 1. iza riječi: „članka 4.“ dodaju se riječi: „i 13.c stavka 1.“.

U točki 2. iza riječi: „članka 5.“ dodaju se riječi: „i 13.c stavka 2.“.

U točki 5. iza riječi: „članka 12.“ dodaju se riječi: „i 13.e“.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/19
URBROJ: 2170-01-16-00-20-4
Rijeka, 27. svibnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.