GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII - broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. svibnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
O DODJELI ZLATNE PLAKETE „GRB GRADA RIJEKE“

 

 

Dobitnica Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“ u 2020. godini je

 

Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat, posmrtno

 

za inovativnost znanstvenih projekata i istraživanja koji su ucrtali Rijeku

na pravnu kartu Europe.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/39
URBROJ: 2170-01-16-00-20-8
Rijeka, 27. svibnja 2020.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.