GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Godina VII - broj 8.Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. svibnja 2020. godine, donijelo je                                                                            

                                                                                  

                                                                                 

                       

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

I. OPĆI DIO

                                                                                 

Članak 1.

                                                                                 

Proračun Grada Rijeke za 2019. godinu ostvaren je, kako slijedi:         

 

                                                  

*Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu se nalazi na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/20-01/35
URBROJ: 2170/01-16-00-20-2                                           
Rijeka, 27. svibnja 2020.                                          

                                              

                                              

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu