GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 24. travnja 2020.

Godina VII - broj 6.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. travnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Plase,
bez naknade, radi izgradnje III. faze državne ceste D-403

 

 

 

 

  1. Temeljem Zakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine broj 80/11) Grad Rijeka i Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3 u ime i za račun Republike Hrvatske, sklopit će Ugovor o prijenosu prava vlasništva kojim Grad Rijeka prenosi bez naknade Republici Hrvatskoj nekretnine u k.o. Plase ukupne površine 5.457 m2 ukupne vrijednosti 2.401.080,00 kn (slovima:dvamilijunačetiristojednatisućaosamdesetkuna), koje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/06-01/170 Urbroj: 531-06-07-22/NK, pravomoćnoj I. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/11-01/75 Urbroj: 531-06-11-4/NK, pravomoćnoj II. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/11-01/0001/74, Urbroj: 531-06-1-15-0004 i pravomoćnoj III. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/18-01/000086, Urbroj: 531-06-1-1-1-18-0006 predstavljaju dio građevne čestice III faze državne ceste D-403, prema prijedlogu parcelacije označene kao:

                         – k.č.broj 45/3             površine 30 m2

                         – k.č.broj 46/2             površine 514 m2

                         – k.č.broj 99/3             površine 75 m2

                         – k.č.broj 102/91         površine 1.974 m2

                         – k.č.broj 102/92         površine 1.610 m2

                         – k.č.broj 108/10         površine 34 m2

                         – k.č.broj 109/3           površine 190 m2

                         – k.č.broj 109/4           površine 22 m2

                         – k.č.broj 100/1           površine 1.008 m2.

  1. Ukoliko u tijeku provedbe parcelacijskog elaborata dođe do promjene oznake ili površine nekretnina, sklopit će se Dodatak Ugovoru o prijenosu prava vlasništva.
  1. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva u ime Grada Rijeke.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/16
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 23. travnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.