GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 17. travnja 2020.

Godina VII - broj 5.Na temelju članka 18. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. travnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije
Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje,
Općine Klana i Općine Viškovo

 

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite koja objedinjava postojeće Stožere civilne zaštite sljedećih gradova i općina na području Primorsko-goranske županije: Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i Općine Viškovo.

Gradovi i općine iz stavka 1. ovoga članka prostorno su povezane u jedinstvenu cjelinu i pripadaju istom geografskom području te dijele zajedničke rizike pa je osnivanje zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite nužno radi provedbe poslova i aktivnosti te kordiniranja djelovanja.

 

 

Članak 2.

 

Gradovi i općine iz članka 1. ove Odluke zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID 19).

 

 

Članak 3.

 

Koordinaciju Stožera civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Koordinacija), čine gradonačelnici i načelnici gradova i općina iz članka 1. ove Odluke te načelnici postojećih Stožera civilne zaštite.

 

 

Članak 4.

 

Mjere civilne zaštite koje se odnose na stanovnike na području djelovanja Koordinacije odnose se jedinstveno na sve stanovnike, uključivši mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja Koordinacije, bez izdavanja propusnica.

 

 

Članak 5.

 

Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će poseban sporazum o koordiniranju aktivnosti i provedbi mjera iz ove Odluke.

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka ostaje na snazi do prestanka poslova i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID 19).

 

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/22
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 17. travnja 2020.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.