GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 24. travnja 2020.

Godina VII - broj 6.Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. travnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o socijalnoj skrbi (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 3/17 i 9/18) u članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

″Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:

– samac do 2.875,00 kuna,

– dvočlano kućanstvo do 3.625,00 kuna,

– tročlano kućanstvo do 4.875,00 kuna,

– četveročlano kućanstvo do 6.250,00 kuna,

– ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 875,00 kuna.″

 

 

Članak 2.

 

U članku 14. stavku 1. broj: ″1.400,00“ zamjenjuje se brojem: “1.700,00“.

 

 

Članak 3.

           

U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:

″Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka, umirovljenici se razvrstavaju kako slijedi:

– umirovljenici I. skupine – umirovljenik samac,

– umirovljenici II. skupine – umirovljenik član kućanstva.″

Stavak 6. mijenja se i glasi:

″Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike nema Korisnik ako prihod kućanstva u kojem živi Korisnik prelazi gradski cenzus prihoda utvrđen u članku 9. stavku 1. ove Odluke te ako Korisnik na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.″

 

 

Čanak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/24
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 23. travnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.