GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 24. travnja 2020.

Godina VII - broj 6.Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (″Narodne novine″ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. travnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnoj naknadi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/19) članak 3. mijenja se i glasi:

″Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada je prihod proračuna Grada koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), komunalna naknada može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, komunalna naknada se može koristiti i za financiranje drugih namjena Proračuna Grada.“

                                  

 

Članak 2.

 

Članak 20. mijenja se i glasi:

″Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi korisnik stambenog prostora koji ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, u suglasju s općim aktom Grada kojim se uređuje socijalna skrb, i to:

– najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

– najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora – hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata, određeni u suglasju sa zakonom kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji je sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obuhvaćen mjerom obustave rada, za razdoblje od 1. ožujka 2020. godine do prestanka važenja odluke nadležnog ministra o nastupanju posebnih okolnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID – 19.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koji služi obavljanju djelatnosti odgoja i obrazovanja, za razdoblje iz stavka 3. ovoga članka.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Postupak u svezi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade sukladno stavcima 3. i 4. ovoga članka pokreće Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada po službenoj dužnosti, a od obveznika plaćanja komunalne naknade iz stavaka 3. i 4. ovoga članka u slučaju potrebe zatražit će se dostava odgovarajuće dokumentacije u svezi ispunjavanja uvjeta iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.“

 

 

Članak 3.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

″Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada donijet će rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade ako podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava uvjete iz članka 20. stavaka 1. i 2. ove Odluke.

U postupku iz članka 20. stavka 6. ove Odluke, Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada ne donosi rješenje, već obvezniku plaćanja komunalne naknade na dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke pošte i sl.) dostavlja pisanu obavijest o oslobađanju plaćanja komunalne naknade.“

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke″.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/25
URBROJ: 2170-01-16-00-20-4
Rijeka, 23. travnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.