GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 24. travnja 2020.

Godina VII - broj 6.Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 20. stavka 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (″Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19 ), članka 22. stavka 4. Statuta Gradske knjižnice Rijeka, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. travnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka

 

 

 

I.

 

Imenuje se Niko Cvjetković za ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka na vrijeme od četiri godine.

 

 

II.

 

Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. lipnja 2020. godine.

 

 

III.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Dana 28. veljače 2020. godine Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka (broj:83/2020). Natječaj je objavljen u ″Narodnim novinama″ RH dana 4. ožujka 2020.godine, broj:24/2020, dnevnoj tiskovini “Novi list” i mrežnim stranicama Gradske knjižnice Rijeka, također dana 4. ožujka 2020. godine.

U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 5. ožujka 2020. godine, a istekao dana 16. ožujka 2020. godine (obzirom je posljednji dan roka za prijavu padao na subotu-14.ožujak 2020.godine, isti je prolongiran na prvi sljedeći radni dan-ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine, čime je rok za dostavu prijava istekao 16. ožujka 2020. godine).

Unutar propisanoga natječajnog roka zaprimljena je jedna prijava. Prijava je otvorena i razmatrana na 2. sjednici Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka održanoj dana 20. ožujka 2020. godine. Prijavu je podnio Niko Cvjetković. Prijavi kandidata Nike Cvjetkovića prileži sva potrebna dokumentacija slijedom čega isti udovoljava natječajnim uvjetima.

Razmatrajući životopis s opisom dosadašnjeg rada i Smjernice razvoja Gradske knjižnice Rijeka za četverogodišnje razdoblje, Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka odlučilo je podržati kandidata Niku Cvjetkovića, magistra knjižničarstva. Kandidat Niko Cvjetković, osim formalnih zahtjeva, kroz svoje smjernice i viđenje mjesta i uloge Gradske knjižnice kao i njenog trenutnog stanja i aktualne problematike dokazuje svoje stručne i organizacijske kompetencije koje upućuju da će kandidat i dalje uspješno voditi Gradsku knjižnicu Rijeka u narednom četverogodišnjem mandatu.

Utvrđuje se da je pribavljeno mišljenje Stručnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka, čiji članovi su za ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka predložili kandidata Niku Cvjetkovića.

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

 

  

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci roku od trideset dana od dana dostave ove odluke.

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/20
URBROJ: 2170-01-16-00-20-4
Rijeka, 23. travnja 2020.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.