GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 24. travnja 2020.

Godina VII - broj 6.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) te članka 14. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Gradonačelnik Grada Rijeke 14. travnja 2020. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

U Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke iz reda osnivača imenuje se mr.sc. MLADEN VUKELIĆ.

 

 

II.

 

Član Vatrogasnog vijeća iz točke I. ove Odluke imenuje se na vrijeme od pet godina.

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/29–59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 14. travnja 2020.

 

  

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.