GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 31. ožujka 2020.

Godina VII - broj 4.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (″Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (″Narodne novine“ broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. ožujka 2020. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica

 

 

 

Članak 1.

 

Gradonačelnik Grada Rijeke je 9. prosinca 2019. godine donio Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19).

Temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka pokrenut je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica (u daljnjem tekstu. Plan).

           

 

Članak 2.

 

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku (Privitak I.) i čini sastavni dio ove Odluke.

Površina obuhvata Plana iznosi 49,2 ha.

 

 

Članak 4.

 

Plan se donosi radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om,

– utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina,

– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima,

– integracije stanovnika koji će ostati živjeti na području obuhvata Plana u uvjetima potpunog stambenog i komunalnog standarda.

 

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

a) temeljem GUP-a:

– područje obuhvata Plana planirati za reprezentativnu stanogradnju višestambene tipologije najvišeg standarda stanovanja,

– razlučiti područja različitih tipologija i katnosti, a planiranu gradnju kvalitetno pozicionirati, kako s aspekta međusobne interakcije, tako i s aspekta osiguranja kvalitetnih vizura prema priobalju i zaleđu,

– unutar područja obuhvata Plana planirati javne i društvene sadržaje: zdravstveni centar, dječji vrtić, osnovnu školu, sportski centar (dvoranu) s dovoljnim vanjskim površinama sportske namjene te druge javne sadržaje (manji kulturni centar, prostor za mjesni odbor i slično), trgovačke i poslovne sadržaje kompatibilne stanovanju (opskrba, osobne usluge i slično) te javne i zelene površine,

– obratiti pozornost pozicioniranju javnih sadržaja te javnih i zelenih površina. Javne sadržaje poželjno je smjestiti koncentrirano, u središnjim zonama, uz očuvanje monofunkcionalnosti stanovanja u pretežitom dijelu zone,

– osigurati prometne i infrastrukturne preduvjete za planiranje sadržaja,

– težiti najkvalitetnijem rješavanju prometa u mirovanju, javnih površina i pješačkih puteva,

– posvetiti iznimnu važnost planiranju tzv. „poprečnih“ pješačkih putova i komunikacija prema susjednim gradskim područjima i prirodnim resursima, a u dijelovima područja obuhvata Plana moguće je u cijelosti isključiti promet motornih vozila u korist kretanja pješaka i biciklista,

– planirati uličnu mrežu širokog profila s drvoredima i biciklističkim stazama,

b) temeljem koncepcije prvonagrađenog urbanističko-arhitektonskog rješenja:

– provesti koncept „vrtni grad“ ,

– periferno smještene prometnice s drvoredima, uređenim pješačkim i biciklističkim stazama, promet u mirovanju riješiti uglavnom u podzemnim garažama i centralno smještena „zelena transverzala“ s javnim i društvenim sadržajima,

– planirati tri zone stanovanja s mikrocentrima,  

– „mirna“ zona s točkastom tipologijom gradnje, osnovnom školom, dječjim vrtićem, zdravstvenim domom i crkvom, zona „medijacije“ s tipologijom stambene gradnje iz složenih lamela, kulturnom i sportskom dvoranom, javnim trgom, galerijom i knjižnicom te zona „događanja“ sa stambeno-poslovnim građevinama (tornjevi) i oblicima meandarske gradnje, trgovačkim sadržajima, tržnicom i trgom,

– ostvariti različitost funkcija povezanih s primjerenom gustoćom izgrađenosti,

– osigurati diferencirano vođenje prometa, a naročito dostupnost uslužnih i centralnih sadržaja za pješake i bicikliste te preglednu orijentaciju u prostoru,

– postići prepoznatljivost, raznovrsnost, raspoloživost, dostupnost, povezanost, sigurnost i autonomnost kod uređivanja okoliša.

 

 

Članak 6.

 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Odjel je zatražio mišljenja trinaest tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak II.), a odgovorilo je njih osam.

U zakonskom roku su zaprimljena sljedeća mišljenja:

 1. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom (KLASA: 351-03/19-01/1768, URBROJ: 517-03-1-1-19-2) da nisu nadležni za postupke ocjene o potrebi strateške procjene za prostorne planove kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini.
 2. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/20-35/01, URBROJ: 517-05-2-3-20-2) da se zahtjev za davanje mišljenja dostavi Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
 3. Mišljenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana (KLASA: 350-02/19-01/0000516, URBROJ: 374-23-1-20-2) da sa vodnogospodarskog stanovišta nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš iz razloga jer se radi o području u kojem nema registriranih vodotoka i sukladno „Odluci o zaštiti izvorišta voda za piće u slivu u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/12 i 31/13)″ nalazi se izvan zona sanitarne zaštite.
 4. Mišljenje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološkog odjela (Znak: 02-200-27/3-20, od dana 15. siječnja 2020. godine) da nije potrebno provesti postupak strateške procjene Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica.
 5. Mišljenje Javne ustanova Priroda (KLASA: 350-02/19-04/1, URBROJ: 2170-52-02/2-20-23) da Plan neće značajnije negativno utjecati na postojeće prirodne vrijednosti jer je područje izvan i dovoljno udaljeno od najbližih područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.
 6. Mišljenje Hrvatskih cesta, Sektora za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i planiranje (KLASA: 340-03/20-01/03, URBROJ: 345-200-210/160-20-03) da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene za Urbanistički plan uređenja stambenog područja Rujevica obzirom da u obuhvatu nema postojećih niti planiranih državnih cesta.
 7. Mišljenje HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka (Znak: 401200101-22654/19-GG od dana 30. prosinca 2019. godine) da ne uvjetuje izradu strateške procjene za Urbanistički plan uređenja stambenog područja Rujevica.
 8. Mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA:351-01/19-04/136, URBOJ:2170/1-03-08/7-20-9) da za Urbanistički plan uređenja stambenog područja Rujevica ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

 

Članak 7.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana Odjel je, uz razloge i ciljeve za izradu Plana iz članaka 4. i 5. ove Odluke, mišljenja tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke te kriterije iz Priloga III Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, naročito uzeo u obzir sljedeće činjenice:

 1. Ciljevi i programska polazišta Plana odnose se na zahvate opisane i navedene u članku 3. ove Odluke.
 2. Zahvati planirani predmetnim Planom neće se sufinancirati iz sredstava Europske unije.
 3. Unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalaze se zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode.
 4. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (″Narodne novine“ broj 80/19) unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalaze se područja ekološke mreže, već se Plan odnosi na građevinsko područje. U postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije je 30. prosinca 2019. upućen zahtjev za provedbom postupka prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu. Po provedenom postupku prethodne ocjene, Upravni odjel donio je obvezujuće mišljenje KLASA: 351-01/19-04/136, URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-8 od 24. veljače 2020. da je Urbanistički plan uređenja stambenog područja Rujevica prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
 5. Obzirom na navedene razloge izrade predmetnog Plana, ne očekuju se novi značajniji utjecaji planiranih zahvata u odnosu na već postojeće utjecaje sadašnjeg stanja u prostoru. U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te je zaključeno da se ne očekuju značajniji negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost.
 6. Urbanistički plan uređenja stambenog područja Rujevica predstavlja dokument prostornog uređenja nižeg reda koji je usklađen s Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke, dokumentom prostornog uređenja višeg reda. Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te je temeljem mišljenja prikupljenih u postupku ocjene o potrebi strateške procjene i primjenom pojedinačnih kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz Priloga III. Uredbe utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

Članak 8.

 

Odjel će o ovoj odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, objavom na službenim stranicama Grada Rijeke.

 

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/22-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 16. ožujka 2020.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.Privitak I. 

Privitak II.