GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 31. ožujka 2020.

Godina VII - broj 4.Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (″Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 30. ožujka 2020. godine, donio je

 

 

 

  

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE
NA PODRUČJU GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU

 

 

* Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2019. godinu
nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 023-01/20-04/26-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 30. ožujka 2020.

 

 

                                                                                                        GRADONAČELNIK                                                                                                                    Mr. sc. Vojko OBERSNEL

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2019. godinu