GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 31. ožujka 2020.

Godina VII - broj 4.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 30. ožujka 2020. godine, donio je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19) – u daljnjem tekstu: Plan, u članku 4. stavku 1. u Tabeli ″DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA  DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI“ brišu se mikrolokacije pod rbr. 3.12. i 13.8. koje glase:

 

*Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu nalaze se na dnu stranice*

 

 

 

KLASA: 023-01/20-04/27-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-2
Rijeka, 30. ožujka 2020.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu