GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 24. travnja 2020.

Godina VII - broj 6.Na temelju odredbe članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. travnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

Detaljni plan raspodjele
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba
u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

Detaljnim planom raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Detaljni plan raspodjele) utvrđuje se raspodjela sredstava po aktivnostima i korisnicima.

Tablični prikaz Detaljnog plana raspodjele iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

 

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Detaljni plan raspodjele stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

           

 

KLASA: 021-05/20-01/26
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 23. travnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu