GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 11. ožujka 2020.

Godina VII - broj 3.Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14, 110/15 i 14/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. veljače 2020. godine, donio je

 

 

 

R J E Š E N J E
o izmjenama Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

 

 

 

Članak 1.

 

U Rješenju o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 1/17) – u daljnjem tekstu: Rješenje u članku 1. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

″4. Dejan Vujnović, predstavnik Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, za člana,″.

 

 

Članak 2.

 

Mandat člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga iz članka 1. ovoga Rješenja traje do isteka mandata članovima Savjeta imenovanim sukladno Rješenju.

 

 

Članak 3.

 

U članku 3. Rješenja stavak 2. mijenja se i glasi:

″Zadaća Savjeta je očitovanje i davanje mišljenja o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima, i to za:

– prijevoz putnika u javnom prometu,

– javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju,

– prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.″

 

 

Članak 4.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/17-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 25. veljače 2020.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.